życie bez ce­lu może bar­dziej wyczer­py­wać niż mo­zol­ne zmie­rza­nie do niego 


życie-bez-­lu-może-bar­dziej-wyczer­py­wać-ż-mo­zol­ne-zmie­rza­nie-do niego 
tusiakżyciebezce­lumożebar­dziejwyczer­py­waćniżmo­zol­nezmie­rza­niedo niego życie bezbez ce­luce­lu możemoże bar­dziejbar­dziej wyczer­py­waćwyczer­py­wać niżniż mo­zol­nemo­zol­ne zmie­rza­niezmie­rza­nie do niego życie bez ce­lubez ce­lu możece­lu może bar­dziejmoże bar­dziej wyczer­py­waćbar­dziej wyczer­py­wać niżwyczer­py­wać niż mo­zol­neniż mo­zol­ne zmie­rza­niemo­zol­ne zmie­rza­nie do niego życie bez ce­lu możebez ce­lu może bar­dziejce­lu może bar­dziej wyczer­py­waćmoże bar­dziej wyczer­py­wać niżbar­dziej wyczer­py­wać niż mo­zol­newyczer­py­wać niż mo­zol­ne zmie­rza­nieniż mo­zol­ne zmie­rza­nie do niego życie bez ce­lu może bar­dziejbez ce­lu może bar­dziej wyczer­py­waćce­lu może bar­dziej wyczer­py­wać niżmoże bar­dziej wyczer­py­wać niż mo­zol­nebar­dziej wyczer­py­wać niż mo­zol­ne zmie­rza­niewyczer­py­wać niż mo­zol­ne zmie­rza­nie do niego 

Zwyk­le kocha­my życie bar­dziej niż najświętszą miłość. Z tej wie­dzy bie­rze początek nasze ok­ru­cieństwo i nasze przet­rwa­nie. As­ton kochał mnie bar­dziej niż sa­mo życie i to go zniszczyło.Ludzie myślą, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż zwierzęta, niż rośli­ny, a tym bar­dziej - niż rzeczy. Zwierzęta przeczu­wają, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rośli­ny i rzeczy. Rośli­ny śnią, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rzeczy. A rzeczy trwają, i to trwa­nie jest bar­dziej życiem niż co­kol­wiek innego.Naj­bar­dziej chcę się łudzić. Uda­wać, że to ma sens. Zasnąć i obudzić się obok niego. Nie myśleć o ni­kim po­za na­mi. Marzyć, że tak jest. Naj­bar­dziej chcę się łudzić...Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam...Codzien­ność dnia pow­szed­niego przytłacza mnie co­raz bar­dziej i bar­dziej ...Nachalna Pełna w tobie Zmie­sza­niem ruchów Prowokująca W Dłoni ściskając Me­lodyj­nie pieszcząc Ustami Bez­szczel­ne uśmiechy Głębo­kie spojrzenia Wypięta Wplo­tając Całą siebie Biorę Pełna ekstazy Czer­piąc zadowolenie Odpływasz Jes­teś mój Bar­dziej niż swój Kiedykolwiek