❤ Pa­miętaj! Kształtują nas głównie po­rażki, ale też i suk­ce­sy. Każdy człowiek no­si w so­bie ba­gaż te­go i te­go. Jak się to dob­rze zro­zumie, to jest to coś bar­dzo cennego 


❤ pa­miętaj-kształtują-nas-głównie-po­rażki-ale-też-i suk­­sy-każdy człowiek-no­-w so­bie-ba­gaż-te­go-i te­go-jak ę
szarywilk❤ pa­miętajkształtująnasgłówniepo­rażkialeteżi suk­ce­sykażdy człowiekno­siw so­bieba­gażte­goi te­gojak sięto dob­rzezro­zumieto jest to cośbar­dzocennego kształtują nasnas główniegłównie po­rażkiale teżteż i suk­ce­sykażdy człowiek no­sino­si w so­biew so­bie ba­gażba­gaż te­gote­go i te­gojak się to dob­rzeto dob­rze zro­zumieto jest to coś bar­dzobar­dzo cennego kształtują nas głównienas głównie po­rażkiale też i suk­ce­sykażdy człowiek no­si w so­bieno­si w so­bie ba­gażw so­bie ba­gaż te­goba­gaż te­go i te­gojak się to dob­rze zro­zumieto jest to coś bar­dzo cennego 

Każdy człowiek jest dob­ry. Na­wet jak coś zro­bi bar­dzo złego, to na pew­no dla­tego, że był nieszczęśliwy.- Ech... - Hmm? - Tęsknię... - Ja też... - To niedob­rze. -Dob­rze, bar­dzo dob­rze, cu­dow­nie... Wciąż się kocha­my, to naj­piękniej­sze co mogło nas spotkać! __________________ Gdy cza­sem jest bar­dzo źle wątpię w to, że kochasz mnie ale, wiem, że to mo­ja psychi­ka mnie tnie to tak piękne, że wy­daje mi się, że śnię wiesz, jak bar­dzo wiel­bię Cię! cza­sem czuję apatię lecz jak spot­ka­my się wszys­tko będzie dob­rze i ja to wiem! bo tak sa­mo kocha­my się! ...I... Jes­teśmy Pra­wi i Sprawiedliwi... ...To hasło bar­dzo dob­rze brzmi. Ale dziś jak­by coś się krzywi I z tych trzech słów zos­ta­je tyl­ko ..i..-Spójrz mi w oczy. -Masz bar­dzo piękne oczy. -Ale pat­rz na nie inaczej. -Te­raz też są równie piękne jak wcześniej. -To tyl­ko powłoka, spójrz głębiej. -Nie ro­zumiem. -Wiem, mnie nikt nie ro­zumie. Gdy­byś się im przyj­rzał, tak jak cie o pro­siłam, to nie zro­zumienie również byś w nich zobaczył.po­wiedz mi co ta­kiego w To­bie jest, że choć tak bar­dzo chciałabym Cię nie na­widzić, to za każdym ra­zem gdy spoj­rzę w Two­je oczy, przy­pomi­nam so­bie jed­nak jak bar­dzo cię kocham..