'' Na zaw­sze tyl­ko Ty '' ... Tak na­pi­sała mi. Ja od­pi­sałem jej ... '' Tak bar­dzo Kocham Cię ''. Bez Ciebie nie chcę żyć. Już wolę um­rzeć ja. Już zaw­sze twój chcę być. Niech nasza miłość trwa na wieki al­bo dłużej. Prze­syłam Ci tą różę pełną miłości krwi. Niech zaw­sze Ci się śni. W ra­ju spot­ka­my się. Tu często jest zbyt źle. Przy­sięga nasza brzmi : * Już Zaw­sze Tyl­ko My *  * J.M & M.G. 4 EVER LOVE.* 


'' na zaw­sze-tyl­ko-ty '' -tak-na­pi­ła-mi-ja-od­pi­łem-jej-''-tak-bar­dzo-kocham-cię-''-bez-ciebie-nie chcę-żyć-już
moon g'' na zaw­szetyl­koty '' takna­pi­sałamijaod­pi­sałemjej''bar­dzokochamcię''bezciebienie chcężyćjużwolęum­rzećjazaw­szetwójchcębyćniechnaszamiłośćtrwanawiekial­bodłużejprze­syłamci tą różępełnąmiłościkrwici sięśnira­juspot­ka­mysięczęstojest zbytźleprzy­sięgabrzmizaw­szetyl­komy  jm mg4 everlove  na zaw­sze tyl­kotyl­ko ty '' ty ''  taktak na­pi­sałana­pi­sała mija od­pi­sałemod­pi­sałem jejjejtaktak bar­dzobar­dzo kochamkocham cię. bezbez ciebieciebie nie chcęnie chcę żyćjuż wolęwolę um­rzećum­rzeć jajuż zaw­szezaw­sze twójtwój chcęchcę byćniech naszanasza miłośćmiłość trwatrwa nana wiekiwieki al­boal­bo dłużejprze­syłam ci tą różęci tą różę pełnąpełną miłościmiłości krwiniech zaw­szezaw­sze ci sięci się śniw ra­jura­ju spot­ka­myspot­ka­my siętu częstoczęsto jest zbytjest zbyt źleprzy­sięga naszanasza brzmibrzmi* jużjuż zaw­szezaw­sze tyl­kotyl­ko my * my *  * na zaw­sze tyl­ko ty '' tyl­ko ty ''  takty ''  tak na­pi­sałatak na­pi­sała mija od­pi­sałem jejod­pi­sałem jejjej'' taktak bar­dzotak bar­dzo kochambar­dzo kocham ciękocham cię. bez ciebiebez ciebie nie chcęciebie nie chcę żyćjuż wolę um­rzećwolę um­rzeć jajuż zaw­sze twójzaw­sze twój chcętwój chcę byćniech nasza miłośćnasza miłość trwamiłość trwa natrwa na wiekina wieki al­bowieki al­bo dłużejprze­syłam ci tą różę pełnąci tą różę pełną miłościpełną miłości krwiniech zaw­sze ci sięzaw­sze ci się śniw ra­ju spot­ka­myra­ju spot­ka­my siętu często jest zbytczęsto jest zbyt źleprzy­sięga nasza brzminasza brzmi* już* już zaw­szejuż zaw­sze tyl­kozaw­sze tyl­ko my * tyl­ko my *  *

Wciaz za­daje so­bie pytanie... Co ro­bie zle..? Prze­ciez Tyl­ko Kocham i kocha­na chce byc.. Dlacze­go zaw­sze wychodze na najgorsza.. Juz mi sie nie chce... Gas­nie mo­ja nadzieja.. Po­woli, tra­ce wiare i sile.. Aby zyc, jak zaw­sze prag­ne­lam .. By zyc dla Ciebie i dla Ciebie umrzec... Nig­dy nie ocze­kiwa­lam nic w zamian.. Procz uczu­cia tak sil­ne­go jak moje I twych ra­mion.. najbezpieczniejszch.. Ale kiedy od­da­lam Ci swo­je ser­ce , ca­la siebie... Doszczetnie,. Ty wiesz, ze zaw­sze bede..... I bede.. Ty wiesz...Zaw­sze Cię już znajdę. Nie ważne w ja­kim wciele­niu. Za duża część mo­jej duszy zos­tała przy­pisa­na To­bie. Mi­mo, iż cza­sem mogę myśleć, że błądze. Zaw­sze będę się zbliżał do Ciebie, bo zaw­sze będę w drodze.- Kocham Cię. Zaw­sze będziemy już razem. - Dob­rze, po­wiadom Mnie tyl­ko jak to To co ludzie o mnie myślą rzad­ko ob­chodziło mnie, ja zaw­sze ro­bię co chcę. Pycha, cham­stwo, fałsz, obłuda i życze­nia ku mnie złe ... twym ścier­wem brzydzę się. Zaw­sze byłam, będę sobą, taką jak On stworzył mnie, tyl­ko jed­no zmienić chcę. Swo­je błędy zmienię w mądrość by nie powtórzyły się nig­dy dni tak bar­dzo złe.Choć tak często spra­wiam jej cier­pienie, i nie zaw­sze ro­bię to cze­go ocze­kuje, chcę żeby wie­działa, że to jej zaw­dzięczam wszys­tko co mam począwszy od życia do no­wych tram­pek na wiosnę. Wiem, że chcesz dla mnie wszys­tkiego co naj­lep­sze. Dzięku­je Ci za wszys­tko. Kocham Cię ma­mo ! Pragnę Cię! Two­jego dotyku. Two­jego ciepła. Two­jego łobu­zer­skiego uśmiechu. Two­jej is­kry w oczach kiedy się na mnie patrzysz. Two­jej bar­wy głosu na­dającej rytm naszym sercom. Two­jej energii, która nam zaw­sze i wszędzie towarzyszyła. Two­jej obecności. Two­jego ciała. Chwi­li rozkoszy. Namiętności. Cza­su, który razem spędzaliśmy. Chcę, abyś tu był. Teraz. Zaraz. Zawsze. Na zawsze. Przy mnie. Ze mną. Nie pot­rze­ba cza­su na rozmyślanie. Pod­daj się chwili. Od­daj jej w całości. Potrafisz. Prze­cież zaw­sze, do wszystkiego jes­teś pierwszy. Czyż nie? Więc przyjdź. Usiądź. Przytul. Pocałuj. Bądź. Niech ta chwila trwa... ...na zawsze