''Aniele mój''! Zacze­kaj, stój! Od­po­wiedz na py­tania moje Czy w życiu będą postoje? Czy jest ten lep­szy świat? Czy będzie do niego ja­kiś ślad? Czy wszys­cy tam będziemy? Czy z Bo­giem po­siłek zjemy? Lis­ta py­tań się ciągnie i wlecze Ale to nie jest średniowiecze Wszys­tko sa­memu można zapisać Na kar­tce, długo­pisem szyb­ko napisać 


''aniele-mój''-zacze­kaj-stój-od­po­wiedz-na py­tania-moje-czy-w życiu-będą-postoje-czy-jest ten-lep­szy-świat-czy-będzie-do niego
buczers''anielemój''zacze­kajstójod­po­wiedzna py­taniamojeczyw życiubędąpostojejest tenlep­szyświatbędziedo niegoja­kiśśladwszys­cytambędziemyz bo­giempo­siłekzjemylis­tapy­tań sięciągniei wleczealeto nie jest średniowieczewszys­tkosa­memumożnazapisaćnakar­tcedługo­pisemszyb­konapisać aniele mójod­po­wiedz na py­taniana py­tania mojemoje czyczy w życiuw życiu będąbędą postojeczy jest tenjest ten lep­szylep­szy światczy będziebędzie do niegodo niego ja­kiśja­kiś śladczy wszys­cywszys­cy tamtam będziemyczy z bo­giemz bo­giem po­siłekpo­siłek zjemylis­ta py­tań siępy­tań się ciągnieciągnie i wleczei wlecze aleale to nie jest średniowieczeto nie jest średniowiecze wszys­tkowszys­tko sa­memusa­memu możnamożna zapisaćzapisać nana kar­tcedługo­pisem szyb­koszyb­ko napisać od­po­wiedz na py­tania mojena py­tania moje czymoje czy w życiuczy w życiu będąw życiu będą postojeczy jest ten lep­szyjest ten lep­szy światczy będzie do niegobędzie do niego ja­kiśdo niego ja­kiś śladczy wszys­cy tamwszys­cy tam będziemyczy z bo­giem po­siłekz bo­giem po­siłek zjemylis­ta py­tań się ciągniepy­tań się ciągnie i wleczeciągnie i wlecze alei wlecze ale to nie jest średniowieczeale to nie jest średniowiecze wszys­tkoto nie jest średniowiecze wszys­tko sa­memuwszys­tko sa­memu możnasa­memu można zapisaćmożna zapisać nazapisać na kar­tcedługo­pisem szyb­ko napisać 

Wszys­tko, co nas spo­tyka – zdro­wie czy cier­pienie, dob­ro czy zło, chleb czy głód, przy­jaźń ludzka czy niechęć, dob­ro­byt czy niedos­ta­tek – wszys­tko to w ręku Bo­ga może działać ku dobremu.To nie ta­kie pros­te cho­wać Ten cały zamęt w środ­ku. Siedzę zam­knieta w swo­jej głowie pa­miętając wszys­tko to co po­wie­dzialeś ta cisza to to, co mnie za­bija w chwi­li gdy pot­rze­buje tak bar­dzo Twe­go głosu... roz­pa­dam się, ale mam py­tanie Czy to zbrod­nia, czy ja prze­sadzam? Czy jes­tem skałą, różą, pięścią? Czy od­dechem na końcu pocałunku? Nie ma naj­mniej­sze­go sen­su zas­ta­nawiać się nad tym czy dzi­siej­szy dzień będzie lep­szy od poprzedniego wys­tar­czy tyl­ko wstać z łózka Nieważne jest w moich oczach, czy człowiek będzie mniej, czy więcej po­siadał. Ważne jest, czy będzie mniej, czy bar­dziej człowiekiem.Praw­dzi­wa miłość jed­naką zos­ta­nie, czy jej na wszys­tko poz­wo­lisz, czy wszys­tkiego zabronisz.Nie ma znacze­nia, czy coś pow­sta­wało pięć mi­nut, czy tydzień, czy ar­tysta się namęczył, czy nie, czy był trzeźwy. Ważny jest efekt.