''Jeśli będzie Ci dane żyć sto lat, to ja chciałbym żyć sto lat mi­nus je­den dzień, abym nie mu­siał żyć ani jednego dnia bez Ciebie.


''jeśli-będzie-ci dane-żyć-sto-lat-to-ja chciałbym-żyć-sto-lat-mi­nus-­den-dzień-abym-nie mu­siał-żyć-ani-jednego-dnia-bez-ciebie
immonster''jeślibędzieci daneżyćstolattoja chciałbymlatmi­nusje­dendzieńabymnie mu­siałanijednegodniabezciebiepuchatek jeśli będziebędzie ci daneci dane żyćżyć stosto latja chciałbym żyćżyć stosto latlat mi­nusmi­nus je­denje­den dzieńabym nie mu­siałnie mu­siał żyćżyć aniani jednegojednego dniadnia bezjeśli będzie ci danebędzie ci dane żyćci dane żyć stożyć sto latja chciałbym żyć stożyć sto latsto lat mi­nuslat mi­nus je­denmi­nus je­den dzieńabym nie mu­siał żyćnie mu­siał żyć aniżyć ani jednegoani jednego dniajednego dnia bezjeśli będzie ci dane żyćbędzie ci dane żyć stoci dane żyć sto latja chciałbym żyć sto latżyć sto lat mi­nussto lat mi­nus je­denlat mi­nus je­den dzieńabym nie mu­siał żyć aninie mu­siał żyć ani jednegożyć ani jednego dniaani jednego dnia bezjeśli będzie ci dane żyć stobędzie ci dane żyć sto latja chciałbym żyć sto lat mi­nusżyć sto lat mi­nus je­densto lat mi­nus je­den dzieńabym nie mu­siał żyć ani jednegonie mu­siał żyć ani jednego dniażyć ani jednego dnia bez

Zrozumiałem wówczas, że człowiek, który przeżył tylko jeden jedyny dzień, może bez trudu żyć sto lat w więzieniu. Miałby dosyć wspomnień, żeby się nie nudzić. W pewnym sensie to by nawet było lepiej.Każde z nas mu­si pójść inną drogą i żyć osob­no, nie możemy żyć ze sobą za kil­ka lat mi po­wiesz, że u Ciebie wszys­tko spoko będzie tak, ja wierzę w to głęboko Żyć tylko dla rodziny - to zwierzęcy egoizm, żyć dla jednego człowieka - podłość, żyć tylko dla siebie - hańba.Jes­teśmy pięćdziesiąt al­bo sto lat za kra­jami roz­wi­nięty­mi. Mu­simy po­konać ten dys­tans w ciągu dziesięciu lat. Al­bo zro­bimy to, al­bo nas zniszczą.Daj­cie żyć po swo­jemu grzeszne­mu, a i świętym żyć będzie przyjemnie.Umieć żyć to: żyć lekko bez lekkomyślności; być wesołym bez swawoli; mieć odwagę bez brawury, zaufanie i radosną rezygnację.