'...i wte­dy tak po pros­tu wróciłeś...' 


'i-wte­dy-tak-po pros­-wrółeś' 
opuszczona'iwte­dytakpo pros­tuwróciłeś' i wte­dywte­dy taktak po pros­tupo pros­tu wróciłeś' i wte­dy takwte­dy tak po pros­tutak po pros­tu wróciłeś' i wte­dy tak po pros­tuwte­dy tak po pros­tu wróciłeś' i wte­dy tak po pros­tu wróciłeś' 

Gdy­by ludzki mózg był tak pros­ty, że mog­li­byśmy go zro­zumieć, by­libyśmy wte­dy tak głupi, że nie zro­zumieli­byśmy go i tak.WIEM CO JEM? Mo­ja Bab­cia go­towała ryż na mleku Mo­ja Ma­ma ro­biła bu­dyń z mleka Ja ku­puje „ mle­ko” pros­to od krowy A tak po za tym lu­bię % Po­nieważ wo­da wte­dy jest ta­ka „zdrowsza”.  ciało które pielęgnowałam przez lat naście leżało w kostnicy nap­rze­ciw szpitala w którym matka mnie rodziła przez godzin szesnaście tyl­ko wte­dy obserwowałam jak mężczyzna płacze całując por­ce­lanową dłoń swo­jej córki a Ty tylko od­wróciłeś się i odszedłeś z puk­lem włosów w dłoni Po­gubiłam się w To­bie. I już nie wiem, czy to wte­dy tak się uwzięłam, tak narzekałam... Może miałeś rację, wciąż mi było źle, nie dało się mi do­godzić. A może to te­raz tak Cię ideali­zuję, pa­miętam tyl­ko dob­re rzeczy, Bo Ciebie już tu nie ma... I już nie wiem nap­rawdę, czy tęsknie za Tobą Czy po pros­tu za tym, co mieliśmy ...Ty nap­rawdę nie ro­zumiesz, praw­da? - rzekła. - Ja wca­le nie chcę wszys­tkiego, cze­go pragnę. Nikt te­go nie chce. Nie tak nap­rawdę. Co to za za­bawa dos­ta­wać wszys­tko, o czym się marzy, tak po pros­tu? Wte­dy to nic nie znaczy. Zu­pełnie nic.Niektórzy do­piero wte­dy walą pros­to z mos­tu, gdy już są za rzeką.