'Nie ma nic pros­tsze­go niż sa­moo­szu­kiwa­nie. Gdy człowiek cze­goś prag­nie, wie­rzy, że jest to prawdą.' - Demostenes.


'nie- nic-pros­tsze­go-ż-­moo­szu­kiwa­nie-gdy człowiek-cze­goś-prag­nie-wie­rzy-że jest to prawdą'- demostenes
patka5463'niema nicpros­tsze­goniżsa­moo­szu­kiwa­niegdy człowiekcze­gośprag­niewie­rzyże jest to prawdą' demostenesnie ma nicma nic pros­tsze­gopros­tsze­go niżniż sa­moo­szu­kiwa­niegdy człowiek cze­goścze­goś prag­nienie ma nic pros­tsze­goma nic pros­tsze­go niżpros­tsze­go niż sa­moo­szu­kiwa­niegdy człowiek cze­goś prag­nienie ma nic pros­tsze­go niżma nic pros­tsze­go niż sa­moo­szu­kiwa­nienie ma nic pros­tsze­go niż sa­moo­szu­kiwa­nie

Każdy z nas cze­goś szu­ka. Ko­goś szu­ka. A czy siebie naj­pierw znalazł?  -kszyszunia
każdy-z nas-cze­goś-szu­ka-ko­goś szu­ka-a czy-siebie-naj­pierw-znalazł 
Gdy człowiek wie­rzy, że wszys­tko już do końca wie i ro­zumie, i nie ma dlań żad­nych ta­jem­nic, często wte­dy właśnie wkracza na drogę do zguby. -Stanisław Lem
gdy-człowiek-wie­rzy-że wszys­tko-już-do końca-wie-i ro­zumie-i nie  dlań-żad­nych-­jem­nic-często-wte­dy-właśnie-wkracza
Wszys­tko jest pros­tsze, niż zdol­ni jes­teśmy po­myśleć, a jed­nocześnie bar­dziej za­wikłane, niż można pojąć. -Johann Wolfgang Goethe
wszys­tko-jest pros­tsze-ż-zdol­-jes­teśmy-po­myść-a jed­nocześnie-bar­dziej-za­wikłane-ż-można-pojąć