0 ileż łatwiej opisać nicponia, i łobuza niż porządnego człowieka. W literaturze porządny człowiek rzadko wygląda na człowieka z krwi i kości, tak jakby życie porządnego człowieka było pozbawione treści.


0-ileż-łatwiej-opisać-nicponia-i-łobuza-ż-porządnego-człowieka-w-literaturze-porządny-człowiek-rzadko-wygląda-na-człowieka-z-krwi-i-koś
anna kowalska0ileżłatwiejopisaćnicponiałobuzaniżporządnegoczłowiekaliteraturzeporządnyczłowiekrzadkowyglądanaczłowiekakrwikościtakjakbyżyciebyłopozbawionetreściileż łatwiejłatwiej opisaćopisać nicponiai łobuzałobuza niżniż porządnegoporządnego człowiekaw literaturzeliteraturze porządnyporządny człowiekczłowiek rzadkorzadko wyglądawygląda nana człowiekaczłowieka zz krwikrwi ii kościtak jakbyjakby życieżycie porządnegoporządnego człowiekaczłowieka byłobyło pozbawionepozbawione treści0 ileż łatwiejileż łatwiej opisaćłatwiej opisać nicponiai łobuza niżłobuza niż porządnegoniż porządnego człowiekaw literaturze porządnyliteraturze porządny człowiekporządny człowiek rzadkoczłowiek rzadko wyglądarzadko wygląda nawygląda na człowiekana człowieka zczłowieka z krwiz krwi ikrwi i kościtak jakby życiejakby życie porządnegożycie porządnego człowiekaporządnego człowieka byłoczłowieka było pozbawionebyło pozbawione treści

Szkoda, że porządny talent i porządny człowiek tak rzadko tworzą jedność. -Marie Von Ebner - Eschenbach
szkoda-że-porządny-talent-i-porządny-człowiek-tak-rzadko-tworzą-jedność
Łatwiej kochać wspomnienia niż żywego człowieka. -Pierre la Mure
Łatwiej-kochać-wspomnienia-ż-żywego-człowieka
Odrobina dobroci od człowieka do człowieka jest lepsza niż miłość do całej ludzkości. -Richard Dehmel
odrobina-dobroci-od-człowieka-do-człowieka-jest-lepsza-ż-miłość-do-całej-ludzkoś
Żaden mężczyzna, który ma coś porządnego do zrobienia na świecie, nie ma dość czasu i pieniędzy na tak długie i kosztowne polowania, jak polowanie na kobiety. -George Bernard Shaw
Żaden-mężczyzna-który-coś-porządnego-do-zrobienia-na-świecie-nie-dość-czasu-i-pieniędzy-na-tak-długie-i-kosztowne-polowania-jak-polowanie
Czerp radość z porządnego wykonania drobnych czynności. -H. Jackson Brown
czerp-radość-z-porządnego-wykonania-drobnych-czynnoś