20:55


2055-o-miłoś-moja-mój-bólu-mo­ja-radoś-mój-strachu-i -mo­-szczęście-czyż-nie widzisz-że we łzach-słonych-ę-cze­muż-krzywdzisz
indutrix2055miłościmojamójbólumo­jaradościstrachumo­jeszczęścieczyżnie widziszże we łzachsłonychtonęcze­mużkrzywdziszme sercespękanetakbardzosamotneucałujrękępo­liczekgorącynieżeg­najsięrozżalonyzostańzam­knijsweuczuciaw dłoniachmoichi powiedzkochamcięi po wiekikochałbędę o miłościmiłości mojamoja mójmój bólubólu mo­jamo­ja radościradości mójmój strachustrachu i i  mo­jemo­je szczęścieszczęście czyżczyż nie widzisznie widzisz że we łzachże we łzach słonychsłonych tonęcze­muż krzywdziszkrzywdzisz me serceme serce spękanespękane taktak bardzobardzo samotneucałuj rękęrękę ucałujucałuj po­liczekpo­liczek gorącynie żeg­najżeg­naj sięsię rozżalonyzam­knij sweswe uczuciauczucia w dłoniachw dłoniach moichi powiedz kochamkocham cięcię i po wiekii po wieki kochało miłości mojamiłości moja mójmoja mój bólumój bólu mo­jabólu mo­ja radościmo­ja radości mójradości mój strachumój strachu i strachu i  mo­jei  mo­je szczęściemo­je szczęście czyższczęście czyż nie widziszczyż nie widzisz że we łzachnie widzisz że we łzach słonychże we łzach słonych tonęcze­muż krzywdzisz me sercekrzywdzisz me serce spękaneme serce spękane takspękane tak bardzotak bardzo samotneucałuj rękę ucałujrękę ucałuj po­liczekucałuj po­liczek gorącynie żeg­naj siężeg­naj się rozżalonyzam­knij swe uczuciaswe uczucia w dłoniachuczucia w dłoniach moichi powiedz kocham ciękocham cię i po wiekicię i po wieki kochał

Zachcianki. Scho­wałabym Cię przed całym światem w szuf­ladzie swe­go ser­ca. Tyl­ko mój. Mój tyl­ko. Gdy­byś zechciał. A Ty mnie trzy­maj. Moc­no. I nie puszczaj. Nigdy. -kszyszunia
zachcianki-scho­wałabym-cię-przed-całym-światem-w szuf­ladzie-swe­go-ser­ca-tyl­ko-mój-mój-tyl­ko-gdy­byś-zechciał-a-ty mnie
To, jak bardzo moje serce przywiązane jest do moich dzieci, jak ich radość staje się moją radością, muszą one odnajdować od rana do wieczora na mojej twarzy i w moich słowach. -Johann Heinrich Pestalozzi
to-jak-bardzo-moje-serce-przywiązane-jest-do-moich-dzieci-jak-ich-radość-staje-ę-moją-radośą-muszą-one-odnajdować-od-rana-do-wieczora-na