35 lat to dobry wiek. Londyn pełen jest kobiet, które od dawna mają 35 lat.


35-lat-to-dobry-wiek-londyn-peł-jest-kobiet-które-od-dawna-mają-35-lat
oscar wilde35lattodobrywieklondynpełenjestkobietktóreoddawnamająlat35 latdobry wieklondyn pełenpełen jestjest kobietktóre odod dawnadawna mająmają 3535 latlat to dobrylondyn pełen jestpełen jest kobietktóre od dawnaod dawna majądawna mają 35mają 35 lat35 lat to dobrylat to dobry wieklondyn pełen jest kobietktóre od dawna mająod dawna mają 35dawna mają 35 lat35 lat to dobry wiekktóre od dawna mają 35od dawna mają 35 lat

Jest ta­kie ciało niebies­kie w Układzie Słonecznym, które­go mie­szkańcy są tak głupi, że przez mi­lion lat nie załapa­li, iż ich pla­neta ma drugą półkulę. Przyszło im to do głowy do­piero pięćset lat te­mu! Za­led­wie pięćset lat te­mu! Niem­niej mie­szkańcy na­zywają siebie Ho­mo Sapiens.Jest w nas wszystkich zdolność jasnowidzenia w sprawach od dawna rozstrzygniętych. Zawsze umiemy zająć słusznie stanowisko w walce, której dalszy ciąg jest już dobrze znany. Ale spróbuj braciszku, spróbuj aniołku, spróbuj przylaszczko ty moja, zająć stanowisko w sprawie, która rozgrywa się teraz w twojej obecności. Spróbuj, słodka dziecino, spróbuj krówko boża, wybierać bez pewności, co jutro przyniesie. Zobaczysz, że to nie takie proste jak wybór z bezpiecznego dystansu lat i to lat przeżytych przez kogo innego.I kobieta, i kwiat mają dni swoje. Nie mają lat.Do lat 25 dzieci kochają rodziców; mając lat 25 - oceniają ich, potem już im wybaczają.W odczuciu większości ludzi człowiek starszy o dziesięć lat jest starcem, a młodszy o dziesięć lat jest szczeniakiem.„Aby zrobić dobry użytek z życia, należałoby mieć w młodości doświadczenie wieku podeszłego, a na starość wigor lat młodych.”