4 miesiące po­wie­działaś możne ja zro­zumiałem tak pi­sałem ci list o swo­jej miłości i wier­sze co czu­je do ciebie ja ci kochałem gra­micznie a ty mnie wca­le dzis juz nie tyl­ko ply­na zły za krótkie słowa twe sor­ry ale nie możemy być razem 


4 miesią-po­wie­działaś-możne-ja zro­zumiałem-tak-pi­łem- list-o swo­jej-miłoś-i wier­sze-co czu­-do ciebie-ja- kochałem
sebago4 miesiącepo­wie­działaśmożneja zro­zumiałemtakpi­sałemci listo swo­jejmiłościi wier­szeco czu­jedo ciebiejaci kochałemgra­miczniety mniewca­ledzisjuznie tyl­koply­nazłyzakrótkiesłowatwesor­ryalenie możemybyćrazem 4 miesiące po­wie­działaśpo­wie­działaś możnemożne ja zro­zumiałemja zro­zumiałem taktak pi­sałempi­sałem ci listci list o swo­jejo swo­jej miłościmiłości i wier­szei wier­sze co czu­jeco czu­je do ciebiedo ciebie jaja ci kochałemci kochałem gra­miczniety mnie wca­lewca­le dzisdzis juzjuz nie tyl­konie tyl­ko ply­naply­na złyzły zaza krótkiekrótkie słowasłowa twetwe sor­rysor­ry aleale nie możemynie możemy byćbyć razem 4 miesiące po­wie­działaś możnepo­wie­działaś możne ja zro­zumiałemmożne ja zro­zumiałem takja zro­zumiałem tak pi­sałemtak pi­sałem ci listpi­sałem ci list o swo­jejci list o swo­jej miłościo swo­jej miłości i wier­szemiłości i wier­sze co czu­jei wier­sze co czu­je do ciebieco czu­je do ciebie jado ciebie ja ci kochałemja ci kochałem gra­miczniegra­micznie a ty mniea ty mnie wca­lety mnie wca­le dziswca­le dzis juzdzis juz nie tyl­kojuz nie tyl­ko ply­nanie tyl­ko ply­na złyply­na zły zazły za krótkieza krótkie słowakrótkie słowa twesłowa twe sor­rytwe sor­ry alesor­ry ale nie możemyale nie możemy byćnie możemy być razem 

'' Na zaw­sze tyl­ko Ty '' ... Tak na­pi­sała mi. Ja od­pi­sałem jej ... '' Tak bar­dzo Kocham Cię ''. Bez Ciebie nie chcę żyć. Już wolę um­rzeć ja. Już zaw­sze twój chcę być. Niech nasza miłość trwa na wieki al­bo dłużej. Prze­syłam Ci tą różę pełną miłości krwi. Niech zaw­sze Ci się śni. W ra­ju spot­ka­my się. Tu często jest zbyt źle. Przy­sięga nasza brzmi : * Już Zaw­sze Tyl­ko My *  * J.M & M.G. 4 EVER LOVE.* Miłość nie wybiera i przychodzi znienacka, jest częścią przeznaczenia to jest prawdą i basta! Nie możemy jej dostać lub zna­leć na siłę a gdy przyj­dzie wiesz, że ona jest tym o czym marzyłeś. Ja cze­kałem na Ciebie lat trzydzieści aż cztery. Czas po­kazał, że twa miłość jest praw­dzi­wa i szczera. Te­raz wiem, że nig­dy wcześniej nikt in­ny mnie nie kochał i że ja też nie kochałem, chcę być zaw­sze tyl­ko z Tobą. * Dla Joasi * Wiele wier­szy na­pisałem Wiele pięknych słów wypowiedziałem Wiele pięknych życzeń Ci wysłałem Ale …  Naj­droższa Nie ma ta­kich słów na tym świecie Które mogłyby opi­sać mą wielką miłość do Ciebie Dziś pokładam swe ser­ce w Twe dłonie Bo tyl­ko pragnę ofiaro­wać je To­bie .................................................. Od­dałem ser­ce, a te­raz już nie wiem gdzie się podziało ...A Ty po pros­tu od­szedłeś. Nie zas­ta­nawiasz się już co u mnie, jak so­bie radze, jak żyje bez Ciebie. Może nie wiesz ile dla mnie znaczysz, a może nic Cie to nie ob­chodzi. Ale po­winieneś wie­dzieć jaką dziurę zro­biłeś u moim ser­cu. Tyl­ko nie pot­ra­fię szczerze z Tobą po­roz­ma­wiać. Bo prze­cież już nie rozmawiamy.Zno­wu wszys­tko się zaczy­na .. Myślę Kocham ... Two­ja Wi­na .. Ty mnie w so­bie roz­kochałeś Ty­le miłości mi dałeś Ja dla Ciebie zro­bię wszys­tko Ale proszę zos­tań blis­ko ... Po­wie­dzieć Ci Kocham ..To za mało .. Chcę budzić się przy To­bie co ra­no .. Życie sta­je Piękniej­sze się Gdy pat­rzysz głębo­ko w oczy me i Tu­lisz mnie ..jak nig­dy nikt Na zaw­sze chcę z Tobą być .! Ko­niec miłości nie da­je o so­bie za­pom­nieć. Na­wie­dza sna­mi. Na­wie­dza ciszą. Na­wie­dza­ni przez upiory, sta­jemy się jak one. Życie dopływa. Słab­nie tętno. Nic cię nie rusza. Niektórzy to ap­ro­bują i twier­dzą, że to leczy. To wca­le nie leczy. Mar­twe ciało nie czu­je bólu.