6;30, cho­ra godzi­na i której człowiek mu­si wyjść z do­mu. O tej porze ro­ku na niebie widzi piękny księżyc i gwiaz­dy. Nie zro­zum­cie mnie źle. Lu­bię gwiaz­dy, gwiaz­dy są piękne, ale jak człowiek ma zacząć żyć jeśli ciągle ma nadzieję, że śni? 


630-cho­ra-godzi­na-i której człowiek-mu­-wyjść-z do­mu-o tej porze-ro­ku-na niebie-widzi-piękny-księżyc-i gwiaz­dy
demostenes630cho­ragodzi­nai której człowiekmu­siwyjśćz do­muo tej porzero­kuna niebiewidzipięknyksiężyci gwiaz­dynie zro­zum­ciemnieźlelu­bię gwiaz­dygwiaz­dysą pięknealejak człowiekma zacząćżyćjeśliciąglema nadziejęże śni cho­ra godzi­nagodzi­na i której człowieki której człowiek mu­simu­si wyjśćwyjść z do­muo tej porze ro­kuro­ku na niebiena niebie widziwidzi pięknypiękny księżycksiężyc i gwiaz­dynie zro­zum­cie mniemnie źlegwiaz­dy są piękneale jak człowiekjak człowiek ma zacząćma zacząć żyćżyć jeślijeśli ciągleciągle ma nadziejęcho­ra godzi­na i której człowiekgodzi­na i której człowiek mu­sii której człowiek mu­si wyjśćmu­si wyjść z do­muo tej porze ro­ku na niebiero­ku na niebie widzina niebie widzi pięknywidzi piękny księżycpiękny księżyc i gwiaz­dynie zro­zum­cie mnie źleale jak człowiek ma zacząćjak człowiek ma zacząć żyćma zacząć żyć jeśliżyć jeśli ciąglejeśli ciągle ma nadzieję

Dam Ci gwiaz­dkę z nieba Dla mnie? Nie! Nie trze­ba. To czym mogę Cię uraczyć, By za bar­dzo nie zniesmaczyć. Nie chcę gwiaz­dek, są na niebie Pot­rze­buję tyl­ko Ciebie.Gwiaz­dy i gwiaz­dki, to są na niebie i tam pozostaną.Kiedy człowiek stworzy coś, co jest podzi­wiane przez wszys­tkich, mówi­my, że jest to cu­dow­ne, ale kiedy ob­serwu­jemy zmianę dnia w noc, Słońce, Księżyc, gwiaz­dy na niebie i zmieniające się po­ry ro­ku na Ziemi, a także doj­rze­wające owo­ce, mu­simy so­bie uświado­mić, że jest to wy­nikiem pra­cy ko­goś, kto po­siada większą moc niż człowiek.Wczo­raj na niebie nie było Cię, kocha­na Gwiaz­do. Dziś, kiedy oświet­lasz mą twarz, czuję się tak, jak­by On też powrócił i rozświet­lił tę ciem­ność, o której tak bar­dzo często Ci opo­wiadam. Tak cu­dow­nie jest móc znów po­wie­dzieć Ci Gdzieś tam da­leko na mor­skiej fa­li mo­je ser­ce dry­fowało we mgle le­ciut­ko drżąc poszu­kując gwiaz­deczki swej. Roz­glądając się na prze­mian w pra­wo to w lewo. Uj­rzał ją , ser­ce roz­grzało się ..czym prędzej pragnął wy­powie­dzieć słowa te : - Gwiaz­deczko mo­ja prosze Cie w swych ra­mionach przyj­mij mnie bo ja  Kocham Cie http://myimaginezonee.blogspot.com/ przep­raszam za to , ale chciałabym nor­malnie zacząć ... pro­wadzę blo­ga z ima­gine­sami ... o 1D i in­nych 'gwiaz­dach' ... jeśli są tu ja­kieś di­rec­tioner­ki (i nie tyl­ko) pro­siłabym o luk­nięcie na blo­ga i zos­ta­wienie śla­du po so­bie ... będę wdzięczna równo za dob­re jak i złe ko­men­tarze ..zgóry dziękuję ;*