8 lat pod­stawówki i 4 la­ta li­ceum. Wreszcie.A zwal­niani nau­czy­ciele? A niech zakładają pry­wat­ne szkoły lub idą do szkół pry­wat­nych, a tam cze­ka ich uczci­wa pra­ca - 40 godzin, dos­to­sowa­nie się do sza­lonych wy­mogów tych, których stać na 2,5 tys czes­ne­go i na­wet sprząta­nie po lek­cjach sa­li oraz pra­ca na wa­kac­jach i doszka­lanie się.


8 lat-pod­stawówki-i 4 ­-li­ceum-wreszciea zwal­niani-nau­czy­ciele-a niech-zakładają-pry­wat­ne-szkoły-lub-idą-do szkół
fyrfle8 latpod­stawówkii 4 la­tali­ceumwreszciea zwal­nianinau­czy­cielea niechzakładająpry­wat­neszkołylubidądo szkółpry­wat­nycha tamcze­kaichuczci­wapra­ca 40 godzindos­to­sowa­nie siędo sza­lonychwy­mogówtychktórychstaćna 25tysczes­ne­goi na­wetsprząta­niepo lek­cjachsa­liorazna wa­kac­jachi doszka­laniesię8 lat pod­stawówkipod­stawówki i 4 la­tai 4 la­ta li­ceuma niech zakładajązakładają pry­wat­nepry­wat­ne szkołyszkoły lublub idąidą do szkółdo szkół pry­wat­nycha tam cze­kacze­ka ichich uczci­wauczci­wa pra­cados­to­sowa­nie się do sza­lonychdo sza­lonych wy­mogówwy­mogów tychktórych staćtys czes­ne­goczes­ne­go i na­weti na­wet sprząta­niesprząta­nie po lek­cjachpo lek­cjach sa­lioraz pra­capra­ca na wa­kac­jachna wa­kac­jach i doszka­laniei doszka­lanie się8 lat pod­stawówki i 4 la­tapod­stawówki i 4 la­ta li­ceuma niech zakładają pry­wat­nezakładają pry­wat­ne szkołypry­wat­ne szkoły lubszkoły lub idąlub idą do szkółidą do szkół pry­wat­nycha tam cze­ka ichcze­ka ich uczci­waich uczci­wa pra­cados­to­sowa­nie się do sza­lonych wy­mogówdo sza­lonych wy­mogów tychtys czes­ne­go i na­wetczes­ne­go i na­wet sprząta­niei na­wet sprząta­nie po lek­cjachsprząta­nie po lek­cjach sa­lipo lek­cjach sa­li orazsa­li oraz pra­caoraz pra­ca na wa­kac­jachpra­ca na wa­kac­jach i doszka­laniena wa­kac­jach i doszka­lanie się

Ludzie nie lu­bią za­kocha­nych, bo miłość to pry­wat­na im­pre­za, na którą nikt po­za główny­mi bo­hate­rami nie dos­ta­je zaproszenia. -Janet Fitch
ludzie-nie lu­bią-za­kocha­nych-bo miłość-to pry­wat­na-im­pre­za-na którą-nikt-po­za-główny­mi-bo­hate­rami-nie ­­
Ani w życiu pry­wat­nym, ani w moich pra­cach nig­dy nie uk­ry­wałem, że jes­tem zdek­la­rowa­nym niewierzącym. -Zygmunt Freud
ani-w życiu-pry­wat­nym-ani-w moich-pra­cach-nig­dy-nie uk­ry­wałem-że jes­tem-zdek­­rowa­nym-niewierzącym
Niechętnie wtrącam się w swo­je pry­wat­ne sprawy. -Karl Kraus
niechętnie-wtrącam ę-w swo­-pry­wat­ne-sprawy