A jeśli ktoś lu­bi smu­tek, to czy nie grzechem jest go rozśmieszać? 


a śli-ktoś-lu­bi-smu­tek-to czy-nie grzechem-jest go rozśmieszać 
respirera jeśliktoślu­bismu­tekto czynie grzechemjest go rozśmieszać a jeśli ktośktoś lu­bilu­bi smu­tekto czy nie grzechema jeśli ktoś lu­biktoś lu­bi smu­teka jeśli ktoś lu­bi smu­tek

Smu­tek w oczy mi zagląda Smu­tek szy­je ser­ce me Ciem­ne światło, jas­na noc Prze­paść już chcą myśli me Cza­sem odechciewa się żyć, bo smu­tek nie ma lat. Może być dziec­kiem, które cze­ka na przy­tule­nie i miłe słowa, młodym, który prag­nie ak­ceptac­ji i do­cenienia, star­szym, który pot­rze­buje zain­te­reso­wania i uśmie­chu. Smu­tek nie pat­rzy na wiek, urodę czy po­zycję społeczną...on po pros­tu by­wa i tak jak ra­dość jest wpi­sany w życie.Smut­ne jest życie Gdy ktoś blis­ki odchodzi Żal i smu­tek zostaje 19.06.2015 றiℓℓ...Nie ma na świecie piękniej­szej bu­zi, od bu­zi śpiące­go dziecka. I żaden uśmiech nie roz­to­pi tak ser­ca, jak je­go uśmiech. A naj­większy smu­tek, to smu­tek w je­go oczach...Smu­tek jest piękny jeśli wzbudza refleksje nad sa­mym sobą.Pa­ni No­wako­wa płaczli­wym głosem rzecze strapiona: