A biada mil­czącym o To­bie, że mając mowę, sta­li się niemymi.


a biada-mil­czącym-o to­bie-że mając-mowę-sta­li ę-niemymi
św. augustyn (aureliusz augustyn z hippony)a biadamil­czącymo to­bieże mającmowęsta­li sięniemymia biada mil­czącymmil­czącym o to­bieże mając mowęsta­li się niemymia biada mil­czącym o to­bie

A biada milczącym o Tobie, że mając mowę, stali się niemymi.O, gdy­byś mogła wie­dzieć, jak cu­dow­nie żyjesz W męce mych niewysłowień, w mil­czącym zachwycie! Miłość jest krucha i nieraz nie pot­ra­fimy jej pielęgno­wać. Radzi­my ja­koś so­bie i sta­ramy się z całych sił, mając nadzieję, że to kruche uczu­cie mi­mo wszys­tko przetrwa.Jeśli pot­ra­fisz spędzić z kimś pół godzi­ny w zu­pełnym mil­cze­niu i nie czuć przy tym wca­le skrępo­wania, ty i oso­ba ta możecie zos­tać przy­jaciółmi. Jeśli zaś mil­cze­nie będzie wam ciążyło, jes­teście so­bie ob­cy i nie war­to na­wet sta­rać się o zadzie­rzgnięcie przyjaźni.Są chwi­le w życiu ludzkim, pod­czas których mil­cze­nie zastępu­je naj­wznioślej­szą mowę.