A co jeśli życia mi nie star­czy, aby zna­leźć tą praw­dziwą - miłość..


a co śli-życia-mi nie star­czy-aby zna­źć-tą praw­dziwą- miłość
andreea co jeśliżyciami nie star­czyaby zna­leźćtą praw­dziwą miłośća co jeśli życiażycia mi nie star­czyaby zna­leźć tą praw­dziwąa co jeśli życia mi nie star­czy

Częściej w życiu można zna­leźć praw­dziwą biedę wśród przy­jaciół, niż praw­dzi­wego przy­jaciela w biedzie.,,Ci co zna­leźli miłość praw­dziwą, swo­je szczęście od­najdą ..'' Jeżeli święty An­to­ni po­maga zna­leźć za­gubione rzeczy to po­może mi zna­leźć miłość? Cza­sami trze­ba przes­tać marzyć i zejść na ziemię, aby zna­leźć się w praw­dzi­wym niebie.Jeśli nie star­czy nam sił, aby mil­czeć, możemy mówić tyl­ko o sobie.