A czy jest coś głup­sze­go niż dla nie wiado­mo ja­kich przyczyn roz­poczy­nać taką walkę, z której obie stro­ny zaw­sze więcej mają stra­ty niż zysku? 


a czy-jest coś-głup­sze­go-ż-dla-nie wiado­mo-ja­kich-przyczyn-roz­poczy­nać-taką-walkę-z której obie-stro­ny-zaw­sze-więcej
erazm z rotterdamua czyjest cośgłup­sze­goniżdlanie wiado­moja­kichprzyczynroz­poczy­naćtakąwalkęz której obiestro­nyzaw­szewięcejmająstra­tyzysku a czy jest cośjest coś głup­sze­gogłup­sze­go niżniż dladla nie wiado­monie wiado­mo ja­kichja­kich przyczynprzyczyn roz­poczy­naćroz­poczy­nać takątaką walkęz której obie stro­nystro­ny zaw­szezaw­sze więcejwięcej mająmają stra­tystra­ty niża czy jest coś głup­sze­gojest coś głup­sze­go niżgłup­sze­go niż dlaniż dla nie wiado­modla nie wiado­mo ja­kichnie wiado­mo ja­kich przyczynja­kich przyczyn roz­poczy­naćprzyczyn roz­poczy­nać takąroz­poczy­nać taką walkęz której obie stro­ny zaw­szestro­ny zaw­sze więcejzaw­sze więcej mająwięcej mają stra­tymają stra­ty niż

Czy jest coś głupszego niż, nie wiadomo dla jakich przyczyn, rozpoczynać taką walkę, z której obie strony zawsze więcej mają straty niż zysku?Nie ma nic ok­ropniej­sze­go niż ludzie, którzy zaw­sze mają rację.Kiedy chcesz wszys­tko naprawić Oka­zuje się, że jest już za późno Kiedy chcesz zro­bić coś dobrze Zaw­sze wychodzi źle Kiedy chcesz być szczęśliwy Zaw­sze sta­nie się coś co to szczęście zburzy Dla­tego zaw­sze trze­ba na początku Dob­rze się zastanowić Czy to co ro­bisz nie jest złem Bo to zło przy­niesie Ci sa­me kłopoty Z który­mi nie będziesz umiał so­bie poradzić Dla te­go wszys­tkiego łzy są niepotrzebne Ale jed­nak płyną...Żyje­my w stałych przeb­ra­niach, mas­kach, świecie sym­bo­li. Zaw­sze słowo i czyn znaczą coś więcej niż nasza świado­ma intencja.zaw­sze jest co naj­mniej o jed­no wyjście więcej niż uważasz ,,Te kil­ka słów może być droższe niż pieniądze, Słod­sze niż cu­kier i coś, na co dzi­siaj mam ochotę, Może być lep­sze niż jut­ro i pojutrze, Chcę je tyl­ko usłyszeć, a po­tem mogę umrzeć