A czy jest coś głup­sze­go niż dla nie wiado­mo ja­kich przyczyn roz­poczy­nać taką walkę, z której obie stro­ny zaw­sze więcej mają stra­ty niż zysku? 


a czy-jest coś-głup­sze­go-ż-dla-nie wiado­mo-ja­kich-przyczyn-roz­poczy­nać-taką-walkę-z której obie-stro­ny-zaw­sze-więcej
erazm z rotterdamua czyjest cośgłup­sze­goniżdlanie wiado­moja­kichprzyczynroz­poczy­naćtakąwalkęz której obiestro­nyzaw­szewięcejmająstra­tyzysku a czy jest cośjest coś głup­sze­gogłup­sze­go niżniż dladla nie wiado­monie wiado­mo ja­kichja­kich przyczynprzyczyn roz­poczy­naćroz­poczy­nać takątaką walkęz której obie stro­nystro­ny zaw­szezaw­sze więcejwięcej mająmają stra­tystra­ty niża czy jest coś głup­sze­gojest coś głup­sze­go niżgłup­sze­go niż dlaniż dla nie wiado­modla nie wiado­mo ja­kichnie wiado­mo ja­kich przyczynja­kich przyczyn roz­poczy­naćprzyczyn roz­poczy­nać takąroz­poczy­nać taką walkęz której obie stro­ny zaw­szestro­ny zaw­sze więcejzaw­sze więcej mająwięcej mają stra­tymają stra­ty niż

Czy jest coś głupszego niż, nie wiadomo dla jakich przyczyn, rozpoczynać taką walkę, z której obie strony zawsze więcej mają straty niż zysku? -Erazm z Rotterdamu
czy-jest-coś-głupszego-ż-nie-wiadomo-dla-jakich-przyczyn-rozpoczynać-taką-walkę-z-której-obie-strony-zawsze-więcej-mają-straty-ż-zysku
Nie ma nic ok­ropniej­sze­go niż ludzie, którzy zaw­sze mają rację. -Stendhal (Henri Beyle)
nie- nic-ok­ropniej­sze­go-ż-ludzie-którzy-zaw­sze-mają-rację
Żyje­my w stałych przeb­ra­niach, mas­kach, świecie sym­bo­li. Zaw­sze słowo i czyn znaczą coś więcej niż nasza świado­ma intencja. -Zygmunt Freud
Żyje­my-w stałych-przeb­ra­niach-mas­kach-świecie-sym­bo­li-zaw­sze słowo-i czyn-znaczą-coś-więcej-ż-nasza-świado­-intencja
zaw­sze jest co naj­mniej o jed­no wyjście więcej niż uważasz  -badtomek
zaw­sze-jest co naj­mniej-o jed­no-wyjście-więcej-ż-uważasz