A dziś Cię kocham o całe wczo­raj mocniej.


a dziś-cię-kocham-o całe-wczo­raj-mocniej
lolita pillea dziściękochamo całewczo­rajmocnieja dziś cięcię kochamkocham o całeo całe wczo­rajwczo­raj mocnieja dziś cię kochamcię kocham o całekocham o całe wczo­rajo całe wczo­raj mocnieja dziś cię kocham o całecię kocham o całe wczo­rajkocham o całe wczo­raj mocnieja dziś cię kocham o całe wczo­rajcię kocham o całe wczo­raj mocniej

Mu­sisz po­lu­bić Dziś, wte­dy Dziś po­lu­bi Ciebie. Wczo­raj nie ma... Jeśli za­pom­nisz o Wczo­raj, to Wczo­raj za­pom­ni o To­bie. O Jut­rze nie można ga­dać, bo Jut­ro jeszcze nie jest nasze..Dziś tworzyłem swój świat słowami Miłość ,dob­ro ,zło, na­miętność, pasje Na­zajut­rz wpla­tałem je w czyny Po­jut­rze ni­mi żyłem Wczo­raj słowa­mi zno­wu ktoś to zniszczył Dzi­siaj i Wczo­raj to tyl­ko słowa i czyny Wczo­raj to już historia... Jut­ro to wiel­ka tajemnica... A dziś? Dziś to dar losu... _______________________________ usłyszane Nieroz­pozna­na wys­po rozkoszy, Kocham Cię! Ta­jem­nicza na­miet­ności duszy, Kocham Cię! Myśli mo­ja nieu­chwyt­na w locie, Kocham Cię! Ser­ce mo­jego oceanu roztargnienia, Kocham Cię! Nadziejo blis­ka tym co umierają, Kocham Cię! Uk­ry­ta duszo mo­jej świadomości, Kocham Cię! Mu­zo mo­jego życia bez trwogi, Kocham Cię! Kocham Cię stok­roć bar­dziej niźli ko­gokol­wiek do tej po­ry kochać byłam w stanie.Mo­je wczo­raj umarło, dziś jeszcze żyje, a jut­ro nie istnieje.