A ja myślę i myślę o tobie po prze­budze­niu, przed snem... Może ja jes­tem coś wi­nien to­bie? - bo ja wiem.


a ja myślę-i myślę-o tobie-po-prze­budze­niu-przed-snem-może-ja jes­tem-coś-wi­nien-to­bie-bo-ja wiem
władysław broniewskia ja myślęi myślęo tobiepoprze­budze­niuprzedsnemmożeja jes­temcoświ­niento­bieboja wiema ja myślę i myślęi myślę o tobieo tobie popo prze­budze­niuprzed snemsnem możemoże ja jes­temja jes­tem coścoś wi­nienwi­nien to­biebobo ja wiema ja myślę i myślę o tobiei myślę o tobie poo tobie po prze­budze­niuprzed snem możesnem może ja jes­temmoże ja jes­tem cośja jes­tem coś wi­niencoś wi­nien to­biebo ja wiema ja myślę i myślę o tobie poi myślę o tobie po prze­budze­niuprzed snem może ja jes­temsnem może ja jes­tem cośmoże ja jes­tem coś wi­nienja jes­tem coś wi­nien to­biea ja myślę i myślę o tobie po prze­budze­niuprzed snem może ja jes­tem cośsnem może ja jes­tem coś wi­nienmoże ja jes­tem coś wi­nien to­bie

Kiedy myślę i nic nie wy­myślę, to so­bie myślę, po co ja ty­le myślałem, żeby nic nie wy­myślić. Prze­cież mogłem nic nie myśleć i ty­le sa­mo bym wymyślił.Za­mykam oczy i ro­bię głębo­ki wdech i myślę o swoim życiu i jak tu wylądo­wałem. Myślę o szko­dach, zniszcze­niach i krzyw­dach, ja­kie wyrządziłem so­bie i in­nym. Myślę o niena­wiści do sa­mego siebie. Myślę o tym, jak i dlacze­go i co się stało i myśli przychodzą z łat­wością, ale od­po­wie­dzi nie.Człowiek mądry nie uważa śmier­ci za rzeczy­wis­tość godną myśle­nia. Przed­miotem myśle­nia fi­lozo­ficzne­go może być tyl­ko życie.Myślę, że jes­tem głupi al­bo może tyl­ko szczęśli­wy . I think I'm dumb or maybe just hap­py .( ang. ) Gdy myślę o To­bie, czuję ból. Gdy myślę o so­bie, czuję ek­stazę. Gdy myślę o Nas, nie czu­je już nic.Myślę, że jes­tem prze­ciętnym ma­larzem. Za ge­nial­ne uważam je­dynie mo­je włas­ne wiz­je, a nie to, co tworzę.