A ja wciąż dry­fowałam przez życie jak ra­dos­ny pa­ros­ta­tek z przycze­piony­mi do bur­ty roz­bitka­mi, ale żad­ne­go nie za­mie­rzałam brać na pokład. Nie chciałam ni­kogo ra­tować. Ni­kogo uszczęśliwiać. Pragnęłam in­nych emoc­ji. Chciałam, żeby to mnie wspiera­no z na­rażeniem ho­noru i god­ności, na­wet jeśli wpadłabym do ja­kiejś kałuży i chciała po­konać re­kord kraulem. I jeszcze chciałam, żeby mnie przy­tula­no, tak do końca świata i je­den dzień dłużej.


a ja wciąż-dry­fowałam-przez-życie-jak ra­­ny-pa­ros­­tek-z przycze­piony­mi-do bur­ty-roz­bitka­mi-ale-żad­ne­go
malwina kowszewicza ja wciążdry­fowałamprzezżyciejak ra­dos­nypa­ros­ta­tekz przycze­piony­mido bur­tyroz­bitka­miależad­ne­gonie za­mie­rzałambraćna pokładnie chciałamni­kogora­towaćni­kogo uszczęśliwiaćpragnęłamin­nychemoc­jichciałam żebyto mniewspiera­noz na­rażeniemho­norui god­nościna­wetjeśliwpadłabymdo ja­kiejśkałużyi chciałapo­konaćre­kordkraulemjeszczechciałamżebymnieprzy­tula­notakdo końcaświatai je­dendzieńdłużeja ja wciąż dry­fowałamdry­fowałam przezprzez życieżycie jak ra­dos­nyjak ra­dos­ny pa­ros­ta­tekpa­ros­ta­tek z przycze­piony­miz przycze­piony­mi do bur­tydo bur­ty roz­bitka­miale żad­ne­gożad­ne­go nie za­mie­rzałamnie za­mie­rzałam braćbrać na pokładnie chciałam ni­kogoni­kogo ra­towaćpragnęłam in­nychin­nych emoc­jito mnie wspiera­nowspiera­no z na­rażeniemz na­rażeniem ho­noruho­noru i god­nościna­wet jeślijeśli wpadłabymwpadłabym do ja­kiejśdo ja­kiejś kałużykałuży i chciałai chciała po­konaćpo­konać re­kordre­kord kraulemi jeszczejeszcze chciałamżeby mniemnie przy­tula­notak do końcado końca świataświata i je­deni je­den dzieńdzień dłużeja ja wciąż dry­fowałam przezdry­fowałam przez życieprzez życie jak ra­dos­nyżycie jak ra­dos­ny pa­ros­ta­tekjak ra­dos­ny pa­ros­ta­tek z przycze­piony­mipa­ros­ta­tek z przycze­piony­mi do bur­tyz przycze­piony­mi do bur­ty roz­bitka­miale żad­ne­go nie za­mie­rzałamżad­ne­go nie za­mie­rzałam braćnie za­mie­rzałam brać na pokładnie chciałam ni­kogo ra­towaćpragnęłam in­nych emoc­jito mnie wspiera­no z na­rażeniemwspiera­no z na­rażeniem ho­noruz na­rażeniem ho­noru i god­nościna­wet jeśli wpadłabymjeśli wpadłabym do ja­kiejśwpadłabym do ja­kiejś kałużydo ja­kiejś kałuży i chciałakałuży i chciała po­konaći chciała po­konać re­kordpo­konać re­kord kraulemi jeszcze chciałamżeby mnie przy­tula­notak do końca światado końca świata i je­denświata i je­den dzieńi je­den dzień dłużej

Jak pięknie, jak wstrętnie jest wiedzieć. A jednak chciałam/em tego, za wszelką cenę, chciałam/em WIEDZIEĆ. -Georges Bataille
jak-pięknie-jak-wstrętnie-jest-wiedzieć-a-jednak-chciałamem-tego-za-wszelką-cenę-chciałamem-wiedzieĆ