A jed­nak is­tnieje małżeństwo, które spra­wia mężczyźnie niekłamaną ra­dość - zaślu­biny je­go córki.


a jed­nak-is­tnieje-łżeństwo-które-spra­wia-mężczyźnie-niekłamaną-ra­dość- zaślu­biny-­go-córki
marcel acharda jed­nakis­tniejemałżeństwoktórespra­wiamężczyźnieniekłamanąra­dość zaślu­binyje­gocórkia jed­nak is­tniejeis­tnieje małżeństwoktóre spra­wiaspra­wia mężczyźniemężczyźnie niekłamanąniekłamaną ra­dość zaślu­biny je­goje­go córkia jed­nak is­tnieje małżeństwoktóre spra­wia mężczyźniespra­wia mężczyźnie niekłamanąmężczyźnie niekłamaną ra­dość zaślu­biny je­go córkiktóre spra­wia mężczyźnie niekłamanąspra­wia mężczyźnie niekłamaną ra­dośćktóre spra­wia mężczyźnie niekłamaną ra­dość

A jednak istnieje małżeństwo, które sprawia mężczyźnie niekłamaną radość - zaślubiny jego córki...Is­tnieje jed­nak py­tanie, na które nie ma od­po­wie­dzi, miano­wicie: Nie sądzę, bym wyb­rał się na zaślu­biny, za teścia mając Je­zusa Chrystusa.Łza spływa mi po po­liczku jak co wieczór, gdy za­pada zmrok. Ot­wieram ok­no i oglądam gwiazdy. Myśli które mi przychodzą są niemożli­we. Po chwi­li nie mo­ge złapać tchu i zas­ta­nawiam sie po co da­lej żyć - jed­nak jest ktoś na tym świecie kto Cię pot­rze­buje. War­to żyć dla tej oso­by, to ona spra­wia, że przez chwi­le nie mu­sisz zas­ta­nawiać się nad życiem. ..Ra­dość przeżywa się tyl­ko wte­dy, gdy spra­wia się ją innym.Niektórych poczu­cie wi­ny, spra­wia, że wiem, że tak nap­rawdę tyl­ko to spra­wia, że nag­le zaczy­nają się in­te­reso­wać co u mnie ? jak się mam ? Myślą, że nagłym zain­te­reso­waniem, zmażą to co było. Gdy­by się nic nie stało, byłoby bez zmian. Są zmiany ,ale za ja­kiś czas wróci nor­malność. To wszys­tko spra­wia, że ich