A jed­nak mieli coś wspólne­go ze sobą. On ciągle pragnął zdo­bywać ko­biety ona ar­ka­na wie­dzy . Zdradziło go uza­leżnienie od włas­ne­go ego Przedłożył wolę zdo­bywa­nia ko­biet po­nad wolę zdo­bywa­nia wie­dzy o nich i w pew­nym mo­men­cie naj­ważniej­sze stało się dla niego już tyl­ko zry­wanie jabłek . Jakże często zwykła kpi­na by­wa je­dynym oparciem.


a jed­nak-mieli-coś-wspólne­go-ze sobą-on-ągle-pragnął-zdo­bywać-ko­biety-ona-ar­ka­na-wie­dzy-zdradziło-go uza­żnienie
natalia(__upsa jed­nakmielicośwspólne­goze sobąonciąglepragnąłzdo­bywaćko­bietyonaar­ka­nawie­dzyzdradziłogo uza­leżnienieod włas­ne­goegoprzedłożyłwolęzdo­bywa­niako­bietpo­nado nichi w pew­nymmo­men­cienaj­ważniej­szestało siędlaniegojużtyl­kozry­waniejabłekjakżeczęstozwykłakpi­naby­waje­dynymoparciema jed­nak mielimieli coścoś wspólne­gowspólne­go ze sobąon ciągleciągle pragnąłpragnął zdo­bywaćzdo­bywać ko­bietyko­biety onaona ar­ka­naar­ka­na wie­dzywie­dzyzdradziłozdradziło go uza­leżnieniego uza­leżnienie od włas­ne­good włas­ne­go egoego przedłożyłprzedłożył wolęwolę zdo­bywa­niazdo­bywa­nia ko­bietko­biet po­nadpo­nad wolęwolę zdo­bywa­niazdo­bywa­nia wie­dzywie­dzy o nicho nich i w pew­nymi w pew­nym mo­men­ciemo­men­cie naj­ważniej­szenaj­ważniej­sze stało sięstało się dladla niegoniego jużjuż tyl­kotyl­ko zry­waniezry­wanie jabłekjabłekjakżejakże częstoczęsto zwykłazwykła kpi­nakpi­na by­waby­wa je­dynymje­dynym oparciema jed­nak mieli cośmieli coś wspólne­gocoś wspólne­go ze sobąon ciągle pragnąłciągle pragnął zdo­bywaćpragnął zdo­bywać ko­bietyzdo­bywać ko­biety onako­biety ona ar­ka­naona ar­ka­na wie­dzyar­ka­na wie­dzyzdradziło go uza­leżnieniezdradziło go uza­leżnienie od włas­ne­gogo uza­leżnienie od włas­ne­go egood włas­ne­go ego przedłożyłego przedłożył wolęprzedłożył wolę zdo­bywa­niawolę zdo­bywa­nia ko­bietzdo­bywa­nia ko­biet po­nadko­biet po­nad wolępo­nad wolę zdo­bywa­niawolę zdo­bywa­nia wie­dzyzdo­bywa­nia wie­dzy o nichwie­dzy o nich i w pew­nymo nich i w pew­nym mo­men­ciei w pew­nym mo­men­cie naj­ważniej­szemo­men­cie naj­ważniej­sze stało sięnaj­ważniej­sze stało się dlastało się dla niegodla niego jużniego już tyl­kojuż tyl­ko zry­wanietyl­ko zry­wanie jabłekzry­wanie jabłekjakże częstojakże często zwykłaczęsto zwykła kpi­nazwykła kpi­na by­wakpi­na by­wa je­dynymby­wa je­dynym oparciem

W dzi­siej­szym życiu świat na­leży tyl­ko do głupców, do niew­rażli­wych, do po­dek­scy­towa­nych. Pra­wo do życia i do zwy­cięstwa zdo­bywa się dziś nieomal ty­mi sa­mymi spo­soba­mi, ja­kimi zdo­bywa się zam­knięcie w do­mu wa­riatów: niez­dolnością do myśle­nia, niemo­ral­nością i hiperekscytacją.Marze­nia bu­duj je­dynie i wyłącznie na so­lid­nych fun­da­men­tach zdo­bytej wie­dzy i doświad­cze­nia, aby później lek­ki pod­much pe­symiz­mu nie zniszczył Two­jej twierdzy.Pa­radoks mężczyzny Nicze­go - a zwłaszcza ko­biet - nie zdo­bywa się z założony­mi rękami.Sta­re tek­sty nie pod­dają się gwałtow­nym za­lotom, lu­bią być zdo­bywa­ne długo i cier­pli­wie. Wte­dy do­piero nag­radzają tym, co w każdej miłości ma naj­wyższą cenę: wiernością.W smut­ku za­pomi­namy często co dob­re­go spot­kało nas wcześniej. Rozżale­nie jest nad­rzędnym ele­men­tem naszej egzys­ten­cji, w ok­re­sie trwa­nia w smut­ku. Niem­niej jed­nak myślę, że my ludzie ma­my szczególne pre­dys­po­zyc­je i ten­den­cje by smu­tek potęgo­wać i pogłębiać w so­bie. Użala­my się nad sobą, inaczej nie mogę te­go naz­wać. Jed­nak wys­tar­czy by po­jawiła się na ho­ryzon­cie od­po­wied­nia osobą, która uświado­mi, że sie­dze­nie i la­men­to­wanie nicze­go nie zmieni.