A kiedy będę umierać, sko­ro umierać mam, ty nie bądź przy tym i nie radź: już ja pot­ra­fię sam.


a kiedy-będę-umierać-sko­ro-umierać-mam-ty-nie bądź-przy-tym-i nie radź-już-ja pot­ra­fię-sam
władysław broniewskia kiedybędęumieraćsko­roumieraćmamtynie bądźprzytymi nie radźjużja pot­ra­fięsama kiedy będębędę umieraćsko­ro umieraćumierać mamty nie bądźnie bądź przyprzy tymtym i nie radźjuż ja pot­ra­fięja pot­ra­fię sama kiedy będę umieraćsko­ro umierać mamty nie bądź przynie bądź przy tymprzy tym i nie radźjuż ja pot­ra­fię samty nie bądź przy tymnie bądź przy tym i nie radźty nie bądź przy tym i nie radź

Człowiek nie wytworzył sobie jeszcze ideału, za który by było warto umierać, ale lubi w ogóle za coś umierać. I to jest na razie najlepsze.Ci ludzie, którzy nie mają odwagi umierać za swoje przekonania, mają odwagę umierać za przekonania innych.Jak mogę czy­tać cudze myśli, sko­ro cza­sem nie pot­ra­fię so­bie przy­pom­nieć na­wet własnych...Kochać, To znaczy niena­widzić złego. Nienawidzić, To znaczy kochać dobrego. Żyć, To znaczy mieć świado­mość o śmierci. Umierać, To znaczy cie­szyć się życiem. Jeśli człowiek wie o: Śmier­ci, życiu, miłości i nienawiści. To wie również że: Miłości przy­nosi ból. Niena­wiść przy­nosi gniew. Życie przy­nosi cierpienie. Śmierć przy­nosi pustkę. Sko­ro ma­my tak ok­rutne odczucia, To może le­piej nie czuć? Może le­piej za­bić uczucia, I stać się pustą sko­rupą bez dna.Nie pot­ra­fię już kochać ,nie pot­ra­fię już niena­widzić. Ob­ce są mi uczu­cia ta­kie jak ra­dość i za­dowo­lenie jest we mnie mnóstwo żalu i bólu .Życie wys­sało ze mnie te uczu­cia .jes­tem wypalona.-Dlacze­go się nie uśmiechasz? -Uśmiech to oz­na­ka ra­dości nie sądzisz? -Tak. -Nie mam po­wodów do uśmie­chu, nie jes­tem szczęśli­wy. A wyk­rzy­wiać brzyd­kiej twarzy w gry­masie uśmie­chu bez po­wodu, nie zamierzam. -Dać ci powód? -Jeżeli uważasz, że potrafisz. -Nie pot­ra­fię, ale będę próbowała. -Dziękuję. -Widzisz, jed­nak się uśmiechnąłeś. -Jes­teś pier­wszą osobą, która chce wy­wołać u mnie uśmiech, to jest powód do uśmiechu. -Na tym po­lega przy­jaźń, na próbowaniu. Dla M.Dziękuję że jesteś.