A kiedy wie­czo­rem wspom­nisz przy­pad­kiem o mnie to wiedz że już jes­tem w in­nych ra­mionach bo ty byłeś niebez­pie­cznie nieodpowiedzialny....


a kiedy-wie­czo­rem-wspom­nisz-przy­pad­kiem-o mnie-to wiedz-że już-jes­tem-w in­nych-ra­mionach-bo ty byłeś-niebez­pie­cznie
agnima kiedywie­czo­remwspom­niszprzy­pad­kiemo mnieto wiedzże jużjes­temw in­nychra­mionachbo ty byłeśniebez­pie­cznienieodpowiedzialnya kiedy wie­czo­remwie­czo­rem wspom­niszwspom­nisz przy­pad­kiemprzy­pad­kiem o mnieo mnie to wiedzto wiedz że jużże już jes­temjes­tem w in­nychw in­nych ra­mionachra­mionach bo ty byłeśbo ty byłeś niebez­pie­cznieniebez­pie­cznie nieodpowiedzialnya kiedy wie­czo­rem wspom­niszwie­czo­rem wspom­nisz przy­pad­kiemwspom­nisz przy­pad­kiem o mnieprzy­pad­kiem o mnie to wiedzo mnie to wiedz że jużto wiedz że już jes­temże już jes­tem w in­nychjes­tem w in­nych ra­mionachw in­nych ra­mionach bo ty byłeśra­mionach bo ty byłeś niebez­pie­czniebo ty byłeś niebez­pie­cznie nieodpowiedzialnya kiedy wie­czo­rem wspom­nisz przy­pad­kiemwie­czo­rem wspom­nisz przy­pad­kiem o mniewspom­nisz przy­pad­kiem o mnie to wiedzprzy­pad­kiem o mnie to wiedz że jużo mnie to wiedz że już jes­temto wiedz że już jes­tem w in­nychże już jes­tem w in­nych ra­mionachjes­tem w in­nych ra­mionach bo ty byłeśw in­nych ra­mionach bo ty byłeś niebez­pie­czniera­mionach bo ty byłeś niebez­pie­cznie nieodpowiedzialnya kiedy wie­czo­rem wspom­nisz przy­pad­kiem o mniewie­czo­rem wspom­nisz przy­pad­kiem o mnie to wiedzwspom­nisz przy­pad­kiem o mnie to wiedz że jużprzy­pad­kiem o mnie to wiedz że już jes­temo mnie to wiedz że już jes­tem w in­nychto wiedz że już jes­tem w in­nych ra­mionachże już jes­tem w in­nych ra­mionach bo ty byłeśjes­tem w in­nych ra­mionach bo ty byłeś niebez­pie­czniew in­nych ra­mionach bo ty byłeś niebez­pie­cznie nieodpowiedzialny

Nie byłeś w moim ty­pie, do póki przy­pad­kiem spoj­rzałeś w mo­je oczy... -Majka08
nie-byłeś-w moim-ty­pie-do póki-przy­pad­kiem-spoj­rzałeś-w mo­-oczy
Wczo­raj wie­czo­rem po­wie­dział do mnie: Kiedy sto­sujesz iro­nię, nig­dy nie nadążam. Jes­tem wol­niej­szy. Jak­byś ty była błys­ka­wicą, a ja grzmotem. -Elizabeth Gilbert
wczo­raj-wie­czo­rem-po­wie­dział-do mnie-kiedy-sto­sujesz-iro­ę-nig­dy-nie nadążam-jes­tem wol­niej­szy-jak­byś ty była
Chodźmy na Al­mo­dova­ra a Późnym wie­czo­rem na cygara Do Baltazara Po­tem wsiądziemy do Jaguara … Ale ze mnie szczęściara ! Pełna wiary flir­ciara ;-)  -Lena-Van-Orthon
chodźmy-na al­mo­dova­ra-a-późnym-wie­czo­rem-na cygara-do-baltazara-po­tem-wsiądziemy-do jaguara-ale-ze mnie-szczęściara-pełna