a na­wet pleców tak pięknie w łuk wygiętych nie widziałam, nie kochałam na­wet o tak pięknych wargach nie myślałam na­wet o tak cu­dow­nym mężczyźnie nie marzyłam, nie śniłam ale o to wszystko Bo­gu wymodliłam 


a na­wet-pleców-tak-pięknie-w łuk-wygiętych-nie-widziałam-nie kochałam-na­wet-o tak-pięknych-wargach-nie-myśłam-na­wet-o tak
angel des penseursa na­wetplecówtakpiękniew łukwygiętychniewidziałamnie kochałamna­weto takpięknychwargachmyślałamcu­dow­nymmężczyźniemarzyłamnie śniłamaleo to wszystkobo­guwymodliłam a na­wet plecówpleców taktak piękniepięknie w łukw łuk wygiętychwygiętych nienie widziałamnie kochałam na­wetna­wet o tako tak pięknychpięknych wargachwargach nienie myślałammyślałam na­wetna­wet o tako tak cu­dow­nymcu­dow­nym mężczyźniemężczyźnie nienie marzyłamnie śniłam aleale o to wszystkoo to wszystko bo­gubo­gu wymodliłam a na­wet pleców takpleców tak pięknietak pięknie w łukpięknie w łuk wygiętychw łuk wygiętych niewygiętych nie widziałamnie kochałam na­wet o takna­wet o tak pięknycho tak pięknych wargachpięknych wargach niewargach nie myślałamnie myślałam na­wetmyślałam na­wet o takna­wet o tak cu­dow­nymo tak cu­dow­nym mężczyźniecu­dow­nym mężczyźnie niemężczyźnie nie marzyłamnie śniłam ale o to wszystkoale o to wszystko bo­guo to wszystko bo­gu wymodliłam 

Tak bar­dzo za­kocha­ny w swoim słod­kim pożądaniu Na­wet gdy byś dos­tał to, cze­go tak pragniesz, Naj­pewniej na­wet byś nie zauważył... -Andrea
tak-bar­dzo-za­kocha­ny-w swoim-słod­kim-pożądaniu-na­wet-gdy-byś-­ł-to-cze­go-tak-pragniesz-naj­pewniej-na­wet-byś-nie zauważył
Tak zazwyczaj bywa na świecie: wet za wet, darmo nic nie ma. Zrób jeden figiel kobiecie, ona ci odpłaci dwoma -Wojciech Bogusławski
tak-zazwyczaj-bywa-na-świecie-wet-za-wet-darmo-nic-nie-zrób-jeden-figiel-kobiecie-ona-odpłaci-dwoma
Kocham życie, przy­jacielu, i na­wet wte­dy, kiedy zra­niło mnie tak bar­dzo, że przez krótką chwilę zap­ragnęłam um­rzeć, na­wet wte­dy nie po­pełniłam zdrady. -Halina Poświatowska
kocham-życie-przy­jacielu-i na­wet-wte­dy-kiedy-zra­ło-mnie-tak-bar­dzo-że przez-krótką-chwilę-zap­ragnęłam-um­rzeć-na­wet-wte­dy