A po­tem zacznę żon­glo­wać śnieżka­mi w piekle.


a po­tem-zacznę-żon­glo­wać-śnieżka­mi-w piekle
p » terry pratchett » kolor magiia po­temzacznężon­glo­waćśnieżka­miw pieklea po­tem zacznęzacznę żon­glo­waćżon­glo­wać śnieżka­miśnieżka­mi w pieklea po­tem zacznę żon­glo­waćzacznę żon­glo­wać śnieżka­miżon­glo­wać śnieżka­mi w pieklea po­tem zacznę żon­glo­wać śnieżka­mizacznę żon­glo­wać śnieżka­mi w pieklea po­tem zacznę żon­glo­wać śnieżka­mi w piekle

Nie jes­tem najlepsza w żon­glo­waniu słowami kiedy co kil­ka chwil gu­bię is­totny sens Gdy zwra­cam uwagę na kształt Twoich ust ale szu­kam ratunku na świeżo pomalowanej Ścianie na której tak pragnę wy­ryć swoją autor­ską myśl byś od­na­lazł mnie w niej... 14.06.2016 Naj­lichsze na­wet ek­spe­rymen­ta­tor­stwo współczes­ne po­siada je­den bez­względny plus: in­dy­widualną od­wagę pa­lenia za sobą mostów, sta­wiania wszys­tkiego na jedną kartę. Zbyt zaś uroczys­ty tra­dyc­jo­nalizm, zręczne żon­glo­wanie wszel­ki­mi sztan­da­rami, to aż naz­byt często ni­cość i niemoc twórcza.Koran zakazuje pić wino, a pozwala brać więcej żon, bo wie, że po trzeźwemu nikt więcej żon brać nie będzie.Stałą tak­tyką żon jest wie­czne nieza­dowo­lenie, którym łas­kocze się próżność mężow­ską, dążącą do prze­kona­nia żon, jak wielką ka­rierą było ich zamążpójście.Po­lity­cy nie są od te­go, żeby obiecy­wać, a po­tem da­wać, bo nie swo­je pieniądze dają.Czu­wam przy twoich wadach a każdą z nich rozkładam na stole bo wolę ich skorupę wziąć w ręce i pod lupę od spodu i od góry z boków za­nim w bzdury zacznę wierzyć za­nim zacznę wierzyć w nieskalanie i wad brak (choć są) i wreszcie dusza za nie z różowy­mi tęczówkami w ciemną przepaść skoczy gdzie tyl­ko moje oczy czerń będą przekłamywać