a skądże myślisz niemądrze nie ig­raj z lamparcicą wiesz co się stanie z moją chcicą poruszasz we mnie wszys­tkie żądze więc uważaj i stąpaj mądrze jes­tem kotką a ty bądź moim pogromcą zmuś mnie rządź dy­ryguj i bądź nie zapomijnaj że ze mnie dzi­ka kotka jeśli zapomnisz to będzie uczta z ciebie słodka miauuuuu ... *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki 


a skądże-myślisz-niemądrze-nie-ig­raj-z lamparcicą-wiesz-co ę-stanie-z-moją-chcicą-poruszasz-we-mnie-wszys­tkie-żądze-więc-uważaj-i
zibby77a skądżemyśliszniemądrzenieig­rajz lamparcicąwieszco sięstaniemojąchcicąporuszaszwemniewszys­tkieżądzewięcuważajstąpajmądrzejes­temkotkąty bądźmoimpogromcązmuśrządźdy­ryguji bądźzapomijnajżeze mniedzi­kakotkajeślizapomnisztobędzieucztaz ciebiesłodkamiauuuuudziałerotykizbig­niewmałecki a skądże myśliszmyślisz niemądrzeniemądrze nienie ig­rajig­raj z lamparcicąz lamparcicą wieszwiesz co sięco się staniestanie zz mojąmoją chcicąchcicą poruszaszporuszasz wewe mniemnie wszys­tkiewszys­tkie żądzeżądze więcwięc uważajuważaj ii stąpajstąpaj mądrzemądrze jes­temjes­tem kotkąty bądź moimmoim pogromcąpogromcą zmuśzmuś mniemnie rządźrządź dy­rygujdy­ryguj i bądźi bądź nienie zapomijnajzapomijnaj żeże ze mnieze mnie dzi­kadzi­ka kotkakotka jeślijeśli zapomniszbędzie ucztauczta z ciebiez ciebie słodkasłodka miauuuuumiauuuuu*** działerotyki ****** zbig­niewzbig­niew małecki a skądże myślisz niemądrzemyślisz niemądrze nieniemądrze nie ig­rajnie ig­raj z lamparcicąig­raj z lamparcicą wieszz lamparcicą wiesz co sięwiesz co się stanieco się stanie zstanie z mojąz moją chcicąmoją chcicą poruszaszchcicą poruszasz weporuszasz we mniewe mnie wszys­tkiemnie wszys­tkie żądzewszys­tkie żądze więcżądze więc uważajwięc uważaj iuważaj i stąpaji stąpaj mądrzestąpaj mądrze jes­temmądrze jes­tem kotkąkotką a ty bądźa ty bądź moimty bądź moim pogromcąmoim pogromcą zmuśpogromcą zmuś mniezmuś mnie rządźmnie rządź dy­rygujrządź dy­ryguj i bądźdy­ryguj i bądź niei bądź nie zapomijnajnie zapomijnaj żezapomijnaj że ze mnieże ze mnie dzi­kaze mnie dzi­ka kotkadzi­ka kotka jeślikotka jeśli zapomniszzapomnisz to będziebędzie uczta z ciebieuczta z ciebie słodkaz ciebie słodka miauuuuusłodka miauuuuumiauuuuu ****** działerotyki *** zbig­niew*** zbig­niew małecki 

Przyjdź do mnie.... Świadomie... Bądź... Bądź przy mnie zawsze... Mów szeptem... Po cichu... Tak... Roz­pal me serce... Tyl­ko Ty mnie znasz... Ty wszys­tko o mnie wiesz... Tyl­ko Ty ro­zumiesz mnie... Tyl­ko z Tobą ma to sens...dla ciebie rozebrana z poczu­cia wstydu jes­tem kotką kocicą głaszczesz mnie mruczę przyszedłeś w deszczu strugach noc po­tem była długa pa­rasol w kącie czekał lecz tyś z odejściem zwlekał od­szedłeś po­tem nagle mój okręt zwinął żagle nie straszna mi szaruga a każda noc jest długa prze­raża mnie czekanie dręczy mnie pożądanie pa­rasol da­lej czeka więc wróć ...nie zwlekaj *** Dział: Liryki *** Zbig­niew Małecki uwiel­biam kształty two­jego ciała war­te są grzechu ach mo­ja mała krzy­wiz­ny łuków ich finezja to jest prawdziwa życia poezja zmysłowość oczu ust do­tyk lekki cze­go chcieć więcej mam już wypieki tętno przypiesza gdy mnie dotykasz ser­ce łomocze świado­mość znika in­tymna bliskość ro­bi wrażenie zni­ka świat cały oprócz ciebie *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki i zro­biło się cicho tyl­ko nasze serca ga­lopo­wały jak szalone pędząc na swo­je spotkanie cisza pogłebiła się kiedy nasze usta spot­kały się w pocałunku two­je dłonie z czułością otoczyły mnie ciepłem miłości czując całym sobą bezwstydność two­jego ciała zrozumiałem stałem się przezroczystością spełniając równa­nie miłości cisza trwała jeszcze długo aż ga­lop naszych serc ucichł za ho­ryzon­tem spełnienia *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki Dot­knij mnie szep­tem swoich powiek Za­wieś na mnie myśli z ust stęsknionych Utul wykładziną przyszłych wspomnień Zbaw su­mienie uścis­kiem języków Bądź mi Bądź mym ocaleniem.