A te­raz mnie zostawiłeś,chłopaku. A te­raz cier­pisz, dziewczyno. Będę śpiewać tru­pie kołysan­ki, będę usy­piać ten świat. Ty,wijący się z bólu. Ona Cię nie chcę. Ty, biedny. Ty, kacie. Ona, jeszcze silniejsza. Może to co się nam wy­darzyło było wszys­tkim co mogło się wydarzyć. Kil­ka słów, kil­ka wyznań. Ty chciałeś to zakończyć. Ona zakończyła. Jest już tyl­ko Pan. Jest tyl­ko Pa­ni. Nie ma Państwa.


a te­raz-mnie-zostawiłeśchłopaku-a-te­raz-cier­pisz-dziewczyno-będę-śpiewać-tru­pie-kołysan­ki-będę-usy­piać-ten-świat
respirera te­razmniezostawiłeśchłopakute­razcier­piszdziewczynobędęśpiewaćtru­piekołysan­kibędęusy­piaćtenświattywijący sięz bóluona cięnie chcętybiednykacieonajeszczesilniejszamożeto co sięnamwy­darzyłobyłowszys­tkimco mogło sięwydarzyćkil­kasłówkil­kawyznańtychciałeśto zakończyćonazakończyłajestjużtyl­kopanjest tyl­kopa­ninie ma państwaa te­raz mniete­raz cier­piszbędę śpiewaćśpiewać tru­pietru­pie kołysan­kibędę usy­piaćusy­piać tenten światona cię nie chcęjeszcze silniejszamoże to co sięto co się namnam wy­darzyłowy­darzyło byłobyło wszys­tkimwszys­tkim co mogło sięco mogło się wydarzyćkil­ka słówkil­ka wyznańty chciałeśchciałeś to zakończyćona zakończyłajest jużjuż tyl­kotyl­ko panjest tyl­ko pa­nia te­raz cier­piszbędę śpiewać tru­pieśpiewać tru­pie kołysan­kibędę usy­piać tenusy­piać ten światmoże to co się namto co się nam wy­darzyłonam wy­darzyło byłowy­darzyło było wszys­tkimbyło wszys­tkim co mogło sięwszys­tkim co mogło się wydarzyćty chciałeś to zakończyćjest już tyl­kojuż tyl­ko pan

Czu­je je­go od­dech Jest kil­ka kroków ode mnie Lecz to ta­ka wiel­ka od­ległość... Te­raz to ona jest naj­bliżej niego.. -stokrotka123
czu­-­go-od­dech-jest-kil­ka-kroków-ode-mnie-lecz-to ­ka-wiel­ka-od­ległość-te­raz-to ona-jest naj­bliżej-niego
A jed­nak pot­rze­ba mi twoich słów i trze­ba two­jej pa­mięci. Pa­miętaj o mnie, dob­rze ? Może będę się mniej bała, może będę usy­piała spokojniej. -Halina Poświatowska
a jed­nak-pot­rze­ba-mi twoich-słów-i trze­ba-two­jej-pa­mię-pa­miętaj o mnie-dob­rze- może-będę ę-mniej-bała-może-będę