A to wszys­tko dla­tego, że wo­limy życie w nadziei na per­fekcyj­ny mo­ment, który ideali­zuje­my bar­dziej z każdą nad­chodzącą mi­nutą od poświęce­nia bez­pie­czne­go snu dla możli­wości odrzucenia.


a to wszys­tko-dla­tego-że wo­limy-życie-w nadziei-na per­fekcyj­ny-mo­ment-który-ideali­zuje­my-bar­dziej-z każdą-nad­chodzącą
michaelangeloa to wszys­tkodla­tegoże wo­limyżyciew nadzieina per­fekcyj­nymo­mentktóryideali­zuje­mybar­dziejz każdąnad­chodzącąmi­nutąod poświęce­niabez­pie­czne­gosnudlamożli­wościodrzuceniaa to wszys­tko dla­tegoże wo­limy życieżycie w nadzieiw nadziei na per­fekcyj­nyna per­fekcyj­ny mo­mentktóry ideali­zuje­myideali­zuje­my bar­dziejbar­dziej z każdąz każdą nad­chodzącąnad­chodzącą mi­nutąmi­nutą od poświęce­niaod poświęce­nia bez­pie­czne­gobez­pie­czne­go snusnu dladla możli­wościmożli­wości odrzuceniaże wo­limy życie w nadzieiżycie w nadziei na per­fekcyj­nyw nadziei na per­fekcyj­ny mo­mentktóry ideali­zuje­my bar­dziejideali­zuje­my bar­dziej z każdąbar­dziej z każdą nad­chodzącąz każdą nad­chodzącą mi­nutąnad­chodzącą mi­nutą od poświęce­niami­nutą od poświęce­nia bez­pie­czne­good poświęce­nia bez­pie­czne­go snubez­pie­czne­go snu dlasnu dla możli­wościdla możli­wości odrzucenia

Może cza­sami nie postępu­jemy właści­wie, bo niewłaści­wa rzecz wy­daje się bar­dziej niebez­pie­czna, a my nie chce­my wyjść na tchórzy, więc ro­bimy niewłaściwą rzecz właśnie dla­tego, że to niebez­pie­czne. Bar­dziej nam za­leży na tym, żeby nie wyjść na tchórzy, niż żeby wyb­rać dobrze.Brała żylet­ki, cyr­kiel , nożyczki... Wszys­tko, by było os­tre. Cieła so­bie ręce, nogi... Nie dla­tego, że chciała się za­bić, lecz po to, by zmienić. Zmienić ból psychiczny w fi­zyczny, który był bar­dziej do zniesienia...Przyz­wyczaiłam się, że ludzie, na których mi za­leży naj­bar­dziej, od­chodzą. Zos­ta­wiają mnie dla włas­ne­go szczęścia, mają gdzieś mo­je życie i mo­je prob­le­my, nie ob­chodzi ich to, że dla nich byłam go­towa wskoczyć w ogień, poświęcić wszys­tko co mam. Ito jest trochę przyk­re. Cze­kaj, to na­wet bar­dzo przykre.Ile ra­zy jeszcze będę się mu­siała uczyć, że marze­nia są niebez­pie­czne właśnie dla­tego, że mogą się spełnić? Bez­senna noc jest męczar­nią, prze­de wszys­tkim dla­tego, że bar­dzo chce się zasnąć.życie nie zaw­sze by­wa spra­wied­li­we, ale ważne, że jest dla mnie dob­re po­nieważ wte­dy wszys­tko in­ne jest bar­dziej znośne