A u mnie słowa się nie liczą. Ja nie kocham słowa­mi. Nie lu­bię słów, niektóre są chy­ba tyl­ko po to stworzo­ne, żeby je co­fać. Między in­ny­mi po to stworzo­ne jest „kocham”.


a u mnie-słowa ę-nie liczą-ja nie kocham-słowa­mi-nie lu­bię-słów-niektóre-są chy­ba-tyl­ko-po to stworzo­ne-żeby
krystyna siesickaa u mniesłowa sięnie licząja nie kochamsłowa­minie lu­bięsłówniektóresą chy­batyl­kopo to stworzo­neżebyje co­faćmiędzy in­ny­mipo to stworzo­nejest „kocham”a u mnie słowa sięsłowa się nie licząja nie kocham słowa­minie lu­bię słówniektóre są chy­basą chy­ba tyl­kotyl­ko po to stworzo­neżeby je co­faćmiędzy in­ny­mi po to stworzo­nepo to stworzo­ne jest „kocham”a u mnie słowa się nie licząniektóre są chy­ba tyl­kosą chy­ba tyl­ko po to stworzo­nemiędzy in­ny­mi po to stworzo­ne jest „kocham”

Ja nie kocham słowa­mi. Nie lu­bię słów, niektóre są chy­ba tyl­ko po to stworzo­ne, żeby je co­fać. Między in­ny­mi po to stworzo­ne jest 
ja nie kocham-słowa­mi-nie lu­bię-słów-niektóre-są chy­ba-tyl­ko-po to stworzo­ne-żeby- co­fać-między in­ny­mi
co-chwilę-wra­cam-do twoich-słów-i myślę-że jed­nak-mu­siało-coś-między-na­mi-być-za­raz po­tem-przy­pomi­nam-so­bie
Cza­sem mil­cze­nie tworzy praw­dziwą roz­mowę między przy­jaciółmi. Bo nie zawsze liczą się słowa, lecz to, co chce się po­wie­dzieć bez słów. -Margaret Lee Runbeck
cza­sem-mil­cze­nie-tworzy-praw­dziwą-roz­mowę-między-przy­jaciółmi-bo nie zawsze-liczą ę-słowa-lecz-to-co chce ę-po­wie­dzieć
Jeśli mogę po­wie­dzieć ko­muś 'kocham cię', muszę być w sta­nie po­wie­dzieć 'kocham wszys­tko w to­bie, kocham świat pop­rzez ciebie, kocham w to­bie również sa­mego siebie'. -Federico Moccia
jeśli-mogę-po­wie­dzieć-ko­muś-'kocham-ę'-muszę-być-w sta­nie-po­wie­dzieć-'kocham-wszys­tko-w to­bie-kocham-świat-pop­rzez-ciebie