Aż do ob­rzydze­nia by­li dobrzy Wul­ga­ryzm był im obcy Ema­lią pok­ry­ci zewnętrznie Z imienia na pozór rzecz naz­wać niechcący Ki­piele kłam­stwa i zdra­dy bez liku Ko­byłka i ko­nik w sta­jen­ce zachwytów 


aż do ob­rzydze­nia-by­li-dobrzy-wul­ga­ryzm-był-im obcy-ema­lią-pok­ry­-zewnętrznie-z-imienia-na pozór-rzecz-naz­wać-niechcący
aquarelleaż do ob­rzydze­niaby­lidobrzywul­ga­ryzmbyłim obcyema­liąpok­ry­cizewnętrznieimieniana pozórrzecznaz­waćniechcącyki­pielekłam­stwai zdra­dybezlikuko­byłkai ko­nikw sta­jen­cezachwytów aż do ob­rzydze­nia by­liby­li dobrzydobrzy wul­ga­ryzmwul­ga­ryzm byłbył im obcyim obcy ema­liąema­lią pok­ry­cipok­ry­ci zewnętrzniezewnętrznie zz imieniaimienia na pozórna pozór rzeczrzecz naz­waćnaz­wać niechcącyniechcący ki­pieleki­piele kłam­stwakłam­stwa i zdra­dyi zdra­dy bezbez likuliku ko­byłkako­byłka i ko­niki ko­nik w sta­jen­cew sta­jen­ce zachwytów aż do ob­rzydze­nia by­li dobrzyby­li dobrzy wul­ga­ryzmdobrzy wul­ga­ryzm byłwul­ga­ryzm był im obcybył im obcy ema­liąim obcy ema­lią pok­ry­ciema­lią pok­ry­ci zewnętrzniepok­ry­ci zewnętrznie zzewnętrznie z imieniaz imienia na pozórimienia na pozór rzeczna pozór rzecz naz­waćrzecz naz­wać niechcącynaz­wać niechcący ki­pieleniechcący ki­piele kłam­stwaki­piele kłam­stwa i zdra­dykłam­stwa i zdra­dy bezi zdra­dy bez likubez liku ko­byłkaliku ko­byłka i ko­nikko­byłka i ko­nik w sta­jen­cei ko­nik w sta­jen­ce zachwytów 

Czys­te­go tchnienia bez prze­bacze­nia nie ma, Bo­les­na praw­da niż cu­kier­ko­we kłam­stwa. by~ Hemp Gru - Dwa Spojrzenia  -Hemp
czys­te­go-tchnienia-bez-prze­bacze­nia-nie -bo­­na-praw­da-ż-cu­kier­ko­we-kłam­stwa-by~-hemp-gru- dwa-spojrzenia