Aż do ob­rzydze­nia by­li dobrzy Wul­ga­ryzm był im obcy Ema­lią pok­ry­ci zewnętrznie Z imienia na pozór rzecz naz­wać niechcący Ki­piele kłam­stwa i zdra­dy bez liku Ko­byłka i ko­nik w sta­jen­ce zachwytów 


aż do ob­rzydze­nia-by­li-dobrzy-wul­ga­ryzm-był-im obcy-ema­lią-pok­ry­-zewnętrznie-z-imienia-na pozór-rzecz-naz­wać-niechcący
aquarelleaż do ob­rzydze­niaby­lidobrzywul­ga­ryzmbyłim obcyema­liąpok­ry­cizewnętrznieimieniana pozórrzecznaz­waćniechcącyki­pielekłam­stwai zdra­dybezlikuko­byłkai ko­nikw sta­jen­cezachwytów aż do ob­rzydze­nia by­liby­li dobrzydobrzy wul­ga­ryzmwul­ga­ryzm byłbył im obcyim obcy ema­liąema­lią pok­ry­cipok­ry­ci zewnętrzniezewnętrznie zz imieniaimienia na pozórna pozór rzeczrzecz naz­waćnaz­wać niechcącyniechcący ki­pieleki­piele kłam­stwakłam­stwa i zdra­dyi zdra­dy bezbez likuliku ko­byłkako­byłka i ko­niki ko­nik w sta­jen­cew sta­jen­ce zachwytów aż do ob­rzydze­nia by­li dobrzyby­li dobrzy wul­ga­ryzmdobrzy wul­ga­ryzm byłwul­ga­ryzm był im obcybył im obcy ema­liąim obcy ema­lią pok­ry­ciema­lią pok­ry­ci zewnętrzniepok­ry­ci zewnętrznie zzewnętrznie z imieniaz imienia na pozórimienia na pozór rzeczna pozór rzecz naz­waćrzecz naz­wać niechcącynaz­wać niechcący ki­pieleniechcący ki­piele kłam­stwaki­piele kłam­stwa i zdra­dykłam­stwa i zdra­dy bezi zdra­dy bez likubez liku ko­byłkaliku ko­byłka i ko­nikko­byłka i ko­nik w sta­jen­cei ko­nik w sta­jen­ce zachwytów 

Zauważyłem, że os­tatni­mi cza­sy ad­min os­tro wziął się za uk­ry­wanie tek­stów niez­godnych z re­gula­minem. Zas­ta­nawia mnie jed­nak czy zes­taw li­ter sta­nowiący wul­ga­ryzm po­zos­ta­je wul­ga­ryz­mem gdy pop­rzes­ta­wiamy li­tery... czy jak ko­muś na­piszę np. 'twój wier­sz jest jucho­wy i do­lony­pier­po' al­bo 'co to wuk­ra ma być' ... czy mo­ja opi­nia też zos­ta­nie ukryta? Whi­te myślał inaczej. Jeśli z kimś roz­ma­wiał, był miły, up­rzej­my i nie da­wał do myśle­nia, na­tomiast tak na prawdę w je­go duszy pa­nowało cham­stwo, gniew, a je­go słow­nik prze­pełniony był po brze­gi wul­ga­ryz­ma­mi. Miał dwie stro­ny, a jedną z nich próbo­wał za wszelką cenę uk­ryć, lecz nie dał rady. Mark Whi­te - 13-07-2014 Czys­te­go tchnienia bez prze­bacze­nia nie ma, Bo­les­na praw­da niż cu­kier­ko­we kłam­stwa. by~ Hemp Gru - Dwa Spojrzenia Życie jest jak sta­ran­nie reżyse­rowa­ny film. Kad­ry muszą po so­bie następo­wać w ja­kiejś lo­gicznej ko­lej­ności, a wy­darze­nia wra­cają do nor­my. Siłą przyz­wycza­jeń i ludzkiej odwagi.(...)był on Emoc­je, kap­ry­sy i kłam­stwa, fas­cy­nac­ja i gra. Uczu­cia i ich brak... Da­ry, których nie wol­no przyjąć... Kłam­stwo i praw­da. Czym jest praw­da? Zap­rzecze­niem kłam­stwa? Czy stwier­dze­niem fak­tu? A jeżeli fakt jest kłam­stwem, czym jest wówczas praw­da? Kto jest pełen uczuć, które nim tar­gają, a kto pustą sko­rupą zim­ne­go cze­repu? Kto?