A ja, skąd wiem, co tobie twój Bóg każe zrobić. Pókiś ty sam od siebie zależał, ja wiedziałem, czego się od ciebie spodziewać, ale od czasu, jak u ciebie Bóg pojawił się, ja już nic wiedzieć nie mogę. Skąd ja wiem, co temu twojemu Bogu do głowy przyjdzie.


a-ja-skąd-wiem-co-tobie-twój-bóg-każe-zrobić-pókiś-ty-sam-od-siebie-zależał-ja-wiedziałem-czego-ę-od-ciebie-spodziewać-ale-od-czasu-jak-u
stanisław leopold brzozowskijaskądwiemcotobietwójbógkażezrobićpókiśtysamodsiebiezależałjawiedziałemczegosięciebiespodziewaćaleczasujakpojawiłsięjużnicwiedziećniemogęskądtemutwojemubogudogłowyprzyjdzieskąd wiemco tobietobie twójtwój bógbóg każekaże zrobićpókiś tyty samsam odod siebiesiebie zależałja wiedziałemczego sięsię odod ciebieciebie spodziewaćale odod czasujak uu ciebieciebie bógbóg pojawiłpojawił sięja jużjuż nicnic wiedziećwiedzieć nienie mogęskąd jaja wiemco temutemu twojemutwojemu bogubogu dodo głowygłowy przyjdzieco tobie twójtobie twój bógtwój bóg każebóg każe zrobićpókiś ty samty sam odsam od siebieod siebie zależałczego się odsię od ciebieod ciebie spodziewaćale od czasujak u ciebieu ciebie bógciebie bóg pojawiłbóg pojawił sięja już nicjuż nic wiedziećnic wiedzieć niewiedzieć nie mogęskąd ja wiemco temu twojemutemu twojemu bogutwojemu bogu dobogu do głowydo głowy przyjdzie

Skąd do cho­lery mogę wie­dzieć, skąd wzięli się na­ziści? Ja na­wet nie wiem, jak działa ot­wieracz do konserw! Ni­by wiem, że czas szyb­ko le­ci. Ni­by wiem, że na­dal is­tniejesz. Ni­by wiem, że fi­zycznie niemożli­we jest, żebym te­raz umarła. Ale nie mogę już wyt­rzy­mać bez Ciebie.Wiem ze każde mo­je pop­rzed­nie wciele­nie poszu­kiwało Ciebie. Nie ko­goś ta­kiego jak Ty, lecz Ciebie, nasze dusze bo­wiem zaw­sze muszą się połączyć • Czyżby to miłość zapukała / do mego nieczułego, skutego lodem serca? / Jeszcze nigdy nie czułam tego co teraz / Gdy patrzę na ciebie / Boję się, bo nie wiem co będzie / Moje życie nagle się odmienia / Wiem, że muszę żyć / Dla ciebie.Ciebie i siebie nie mogę wziąć w palce jak gliny wiesz w