A kto się Boga boi, ten się nic nie boi.


a-kto-ę-boga-boi-ten-ę-nic-nie-boi
adam mickiewiczktosiębogaboitennicnieboikto sięsię bogaboga boiten sięsię nicnic nienie boia kto siękto się bogasię boga boiten się nicsię nic nienic nie boia kto się bogakto się boga boiten się nic niesię nic nie boia kto się boga boiten się nic nie boi

Kto się boi, nie wiedząc właściwie czego, podwójnie się boi.Kto jest bardziej niemądry: dziecko, które boi się ciemności, czy mężczyzna, który boi się światła?Boi się pro­wadzić okręt ten, kto się na nim nie zna.Kto boi się popełnić błąd, ten nigdy nie będzie tworzył historii.Boi się pro­wadzić ryd­wan ten, kto się na nim nie zna.W dyk­ta­turze każdy boi się każde­go, a je­den boi się najbardziej.