A miłość daje to czego nie daje więcej niż myślisz bo cała jest stamtąd a śmierć to ciekawostka że trzeba iść dalej.


a-miłość-daje-to-czego-nie-daje-więcej-ż-myślisz-bo-cała-jest-stamtąd-a-śmierć-to-ciekawostka-że-trzeba-iść-dalej
jan twardowskimiłośćdajetoczegoniewięcejniżmyśliszbocałajeststamtądśmierćciekawostkażetrzebaiśćdalejmiłość dajeczego nienie dajedaje więcejwięcej niżniż myśliszmyślisz bobo całacała jestjest stamtądciekawostka żeże trzebatrzeba iśćiść daleja miłość dajedaje to czegoczego nie dajenie daje więcejdaje więcej niżwięcej niż myśliszniż myślisz bomyślisz bo całabo cała jestcała jest stamtądstamtąd a śmierćśmierć to ciekawostkaciekawostka że trzebaże trzeba iśćtrzeba iść dalejmiłość daje to czegodaje to czego nieczego nie daje więcejnie daje więcej niżdaje więcej niż myśliszwięcej niż myślisz boniż myślisz bo całamyślisz bo cała jestbo cała jest stamtądjest stamtąd a śmierća śmierć to ciekawostkaśmierć to ciekawostka żeciekawostka że trzeba iśćże trzeba iść daleja miłość daje to czegomiłość daje to czego niedaje to czego nie dajeczego nie daje więcej niżnie daje więcej niż myśliszdaje więcej niż myślisz bowięcej niż myślisz bo całaniż myślisz bo cała jestmyślisz bo cała jest stamtądcała jest stamtąd a śmierćstamtąd a śmierć to ciekawostkaa śmierć to ciekawostka żeśmierć to ciekawostka że trzebaciekawostka że trzeba iść dalej

Zalotność kobiety daje niekiedy więcej korzyści, niż miłość jej daje rozkoszy.Wbrew ogólnej opinii, miłość nie daje cierpienia. Cierpienie daje instynkt posiadania, który jest przeciwieństwem miłości.Miłość to albo pozostałość po czymś, co kiedyś było wielkie, albo cząstka tego, co kiedyś rozwinie się w coś wielkiego, ale w obecnej swej postaci nie daje nam zadowolenia, daje znacznie mniej, niż się oczekuje.Miłość w jednej chwili daje nam coś, czego nie moglibyśmy osiągnąć przez długie lata pracy.Miłość to je­dyny skarb, który roz­mnaża się przez dziele­nie: to je­dyny dar rosnący tym bar­dziej, im więcej się z niego czer­pie. To je­dyne przed­sięwzięcie, w którym tym więcej się za­rabia, im więcej się wy­daje; po­daruj ją, rzuć da­leko od siebie, roz­prosz ją na czte­ry wiat­ry, opróżnij z niej kie­sze­nie, wy­syp ją z koszy­ka, a na­zajut­rz będziesz mieć jej więcej niż dotychczas.Jedna nadzieja daje więcej siły, niż dziesięć wspomnień.