A nic nie jest tak jałowe i pozbawione życia, nic nie jest tak bezczelnie kłamliwe i destruktywne jak mdłe uśmiechy z plakatów i bezmyślne zadowolenie tygodników, które zapewniają nas, że jesteśmy bezgranicznie szczęśliwi.


a-nic-nie-jest-tak-jałowe-i-pozbawione-życia-nic-nie-jest-tak-bezczelnie-kłamliwe-i-destruktywne-jak-mdłe-uśmiechy-z-plakatów-i-bezmyślne
erich frommnicniejesttakjałowepozbawioneżyciabezczelniekłamliwedestruktywnejakmdłeuśmiechyplakatówbezmyślnezadowolenietygodnikówktórezapewniająnasżejesteśmybezgranicznieszczęśliwinic nienie jestjest taktak jałowejałowe ii pozbawionepozbawione życianic nienie jestjest taktak bezczelniebezczelnie kłamliwekłamliwe ii destruktywnedestruktywne jakjak mdłemdłe uśmiechyuśmiechy zz plakatówplakatów ii bezmyślnebezmyślne zadowoleniezadowolenie tygodnikówktóre zapewniajązapewniają nasże jesteśmyjesteśmy bezgraniczniebezgranicznie szczęśliwia nic nienic nie jestnie jest takjest tak jałowetak jałowe ijałowe i pozbawionei pozbawione życianic nie jestnie jest takjest tak bezczelnietak bezczelnie kłamliwebezczelnie kłamliwe ikłamliwe i destruktywnei destruktywne jakdestruktywne jak mdłejak mdłe uśmiechymdłe uśmiechy zuśmiechy z plakatówz plakatów iplakatów i bezmyślnei bezmyślne zadowoleniebezmyślne zadowolenie tygodnikówktóre zapewniają nasże jesteśmy bezgraniczniejesteśmy bezgranicznie szczęśliwi

Jesteśmy źródłem życia, które się poczęło, ale od chwili, kiedy plemnik i jajeczko powtórzyły gest kochanków - nic już nie zależy od nas. -Anne Philipe
jesteśmy-źródłem-życia-które-ę-poczęło-ale-od-chwili-kiedy-plemnik-i-jajeczko-powtórzyły-gest-kochanków-nic-już-nie-zależy-od-nas
Na świecie istnieje jedyna rzecz warta życia: bezgranicznie kochać istotę, która kocha nas bezgranicznie. -Francois Mauriac
na-świecie-istnieje-jedyna-rzecz-warta-życia-bezgranicznie-kochać-istotę-która-kocha-nas-bezgranicznie
Czy­tać współczes­ne książki / książki o współczes­ności To tak jak­by nie mieć życia... lub mieć tak nud­ne, że nic nas nie cieka­wi wokół. -Duch_Sumienia
czy­ć-współczes­ne-książki- książki-o współczes­noś-to-tak-jak­by-nie mieć-życia-lub mieć-tak-nud­ne-że nic-nas
Nic tak nie zdobi kobiety jak wstyd i nic tak jej nie poniża jak bezwstyd. -Anonim
nic-tak-nie-zdobi-kobiety-jak-wstyd-i-nic-tak-jej-nie-poniża-jak-bezwstyd