...a po­lacy do nauki sza­cun­ku nie mają! wóde za­miast wi­na spożywają! lub wer­sja dla smakoszy... ,,,a po­lacy z nauki korzystają i ja­bole chlają! 


a-po­lacy-do nauki-sza­cun­ku-nie mają-wóde-za­miast-wi­na-spożywają-lub-wer­sja-dla-smakoszy-a-po­lacy-z nauki-korzystają-i
poeta wyklętypo­lacydo naukisza­cun­kunie mająwódeza­miastwi­naspożywająlubwer­sjadlasmakoszyz naukikorzystająja­bolechlają po­lacy do naukido nauki sza­cun­kusza­cun­ku nie mająwóde za­miastza­miast wi­nawi­na spożywająlub wer­sjawer­sja dladla smakoszypo­lacy z naukiz nauki korzystająkorzystają ii ja­bolea po­lacy do naukipo­lacy do nauki sza­cun­kudo nauki sza­cun­ku nie mająwóde za­miast wi­naza­miast wi­na spożywająlub wer­sja dlawer­sja dla smakoszya po­lacy z naukipo­lacy z nauki korzystająz nauki korzystają ikorzystają i ja­bole

Po­lacy nie gęsi, swój język mają. -Mikołaj Rej
po­lacy-nie gę-swój-język-mają
Po­lacy są samą od­wagą. Są straszni!  -Dorothy Thompson
po­lacy-są samą-od­wagą-są straszni 
Po­lacy są zbyt in­te­ligen­tni jak na swe położenie geograficzne. -Jarosław Iwaszkiewicz
po­lacy-są zbyt-in­te­ligen­tni-jak na swe-położenie-geograficzne
Długie doświad­cze­nie nau­cza, że tyl­ko Po­lacy są zdol­ni do rządze­nia Polakami. -Stanisław Staszic
długie-doświad­cze­nie-nau­cza-że tyl­ko-po­lacy-są zdol­-do rządze­nia-polakami