A są rzeczy, których nie sposób zdobyć nawet magią. I są dary, których nie wolno przyjąć jeśli nie jest się w stanie odwzajemnić ich czymś równie cennym. W przeciwnym razie taki dar przecieknie przez palce, stopi się niby okruch lodu, zaciśnięty w dłoni. Zostanie tylko żal, poczucie straty i krzywdy.


a-są-rzeczy-których-nie-sposób-zdobyć-nawet-magią-i-są-dary-których-nie-wolno-przyjąć-śli-nie-jest-ę-w-stanie-odwzajemnić-ich-czymś
andrzej sapkowskirzeczyktórychniesposóbzdobyćnawetmagiądarywolnoprzyjąćjeślijestsięstanieodwzajemnićichczymśrówniecennymprzeciwnymrazietakidarprzecieknieprzezpalcestopinibyokruchloduzaciśniętydłonizostanietylkożalpoczuciestratykrzywdysą rzeczyktórych nienie sposóbsposób zdobyćzdobyć nawetnawet magiąsą daryktórych nienie wolnowolno przyjąćprzyjąć jeślijeśli nienie jestjest sięw staniestanie odwzajemnićodwzajemnić ichich czymśczymś równierównie cennymw przeciwnymprzeciwnym razierazie takitaki dardar przecieknieprzecieknie przezprzez palcestopi sięsię nibyniby okruchokruch loduzaciśnięty ww dłonizostanie tylkotylko żalpoczucie stratystraty ii krzywdya są rzeczyktórych nie sposóbnie sposób zdobyćsposób zdobyć nawetzdobyć nawet magiąi są daryktórych nie wolnonie wolno przyjąćwolno przyjąć jeśliprzyjąć jeśli niejeśli nie jestnie jest sięjest się wsię w staniew stanie odwzajemnićstanie odwzajemnić ichodwzajemnić ich czymśich czymś równieczymś równie cennymw przeciwnym razieprzeciwnym razie takirazie taki dartaki dar przeciekniedar przecieknie przezprzecieknie przez palcestopi się nibysię niby okruchniby okruch loduzaciśnięty w dłonizostanie tylko żalpoczucie straty istraty i krzywdy

Nie wolno się żenić. Jeżeli ma się utracić wszystko, nie powinno się stawiać w takim położeniu, żeby to utracić. Nie wolno narażać się na straty. Powinno się znaleźć sobie rzeczy, których stracić nie można.Sposobność do wyobrażania sobie, że wszystkie rzeczy (...) wynikają w taki sam sposób wzajemnie ze siebie, a także, że nie mogą istnieć tak odległe, do których byśmy nie dotarli (...), byleby tylko nie przyjmować za prawdziwą żadnej rzeczy, która by prawdziwa nie była, i zachowywać zawsze należyty porządek przy wyprowadzaniu jednych z drugich.Sposobność do wyobrażania sobie, że wszystkie rzeczy (...) wynikają w taki sam sposób wzajemnie ze siebie, a także, że nie mogą istnieć tak odlegle, do których byśmy nie dotarli (...), byleby tylko nie przyjmować za prawdziwa żadnej rzeczy, która by prawdziwa nie była, i zachowywać zawsze należyty porządek przy wyprowadzaniu jednych z drugich.Na człowieka sytego pracują setki głodnych, niedożywionych, wyzyskiwanych, żyjących w poczuciu krzywdy społecznej, niesprawiedliwości i doznanego zawodu; są to ludzie, o których nie wolno zapominać, gdy siadamy do stołu.Jeśli ktoś ci oznajmi, że jakiś człowiek źle mówi o tobie, nie broń się przeciw zarzutom, ale powiedz: na pewno nie wiedział o innych moich błędach i wadach, w przeciwnym razie nie mówiłby tylko o tych, tak błahych.I znów człowiek wy­daje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie pot­rze­buje, by zaim­ponwać ludziom, których nie lubi.