Ab­so­lut­ne pożąda­nie przez jed­no ludzkie ciało in­ne­go, tyl­ko jed­ne­go ludzkiego ciała i obojętność na wszel­kie na­mias­tki to jed­na z naj­większych ta­jem­nic życia. The ab­so­lute year­ning of one hu­man bo­dy for another par­ti­cular bo­dy and its in­diffe­ren­ce to sub­sti­tutes is one of li­fe's ma­jor mys­te­ries. (ang.) 


ab­so­lut­ne-pożąda­nie-przez-jed­no-ludzkie-ciało-in­ne­go-tyl­ko-jed­ne­go-ludzkiego-ciała-i obojętność-na wszel­kie
iris murdochab­so­lut­nepożąda­nieprzezjed­noludzkieciałoin­ne­gotyl­kojed­ne­goludzkiegociałai obojętnośćna wszel­kiena­mias­tkito jed­naz naj­większychta­jem­nicżyciatheab­so­luteyear­ningof onehu­manbo­dyforanotherpar­ti­cularanditsin­diffe­ren­ceto sub­sti­tutesis oneof li­fe'sma­jormys­te­riesang ab­so­lut­ne pożąda­niepożąda­nie przezprzez jed­nojed­no ludzkieludzkie ciałociało in­ne­gotyl­ko jed­ne­gojed­ne­go ludzkiegoludzkiego ciałaciała i obojętnośći obojętność na wszel­kiena wszel­kie na­mias­tkina­mias­tki to jed­nato jed­na z naj­większychz naj­większych ta­jem­nicta­jem­nic życiathe ab­so­luteab­so­lute year­ningyear­ning of oneof one hu­manhu­man bo­dybo­dy foranother par­ti­cularpar­ti­cular bo­dyand itsits in­diffe­ren­cein­diffe­ren­ce to sub­sti­tutesto sub­sti­tutes is oneis one of li­fe'sof li­fe's ma­jorab­so­lut­ne pożąda­nie przezpożąda­nie przez jed­noprzez jed­no ludzkiejed­no ludzkie ciałoludzkie ciało in­ne­gotyl­ko jed­ne­go ludzkiegojed­ne­go ludzkiego ciałaludzkiego ciała i obojętnośćciała i obojętność na wszel­kiei obojętność na wszel­kie na­mias­tkina wszel­kie na­mias­tki to jed­nana­mias­tki to jed­na z naj­większychto jed­na z naj­większych ta­jem­nicz naj­większych ta­jem­nic życiathe ab­so­lute year­ningab­so­lute year­ning of oneyear­ning of one hu­manof one hu­man bo­dyhu­man bo­dy forbo­dy for anotherfor another par­ti­cularanother par­ti­cular bo­dybo­dy and itsand its in­diffe­ren­ceits in­diffe­ren­ce to sub­sti­tutesin­diffe­ren­ce to sub­sti­tutes is oneto sub­sti­tutes is one of li­fe'sis one of li­fe's ma­jorof li­fe's ma­jor mys­te­ries

Życiem jed­nos­tki nie rządzi żad­ne sek­sual­ne przez­nacze­nie; na od­wrót, ero­tyzm jed­nos­tki wy­raża jej ogólną pos­tawę wo­bec istnienia. -Simone de Beauvoir
Życiem-jed­nos­tki-nie rządzi-żad­ne-sek­sual­ne-przez­nacze­nie-na od­wrót-ero­tyzm-jed­nos­tki-wy­raża-jej-ogólną-pos­tawę
Miłość ko­biety jest tyl­ko jed­na. To niep­rawda, że 
miłość-ko­biety-jest tyl­ko-jed­na-to niep­rawda-że każda-miłość-jest pier­wsza-praw­dzi­wa może-być-tyl­ko-raz-in­ne
W do­linie ślepców jed­nooki jest królem. In the val­ley of the blind, the one-eye man is a king. (ang.)  -Autor nieznany
w do­linie-ślepców-jed­nooki-jest królem-in-the-val­ley-of the-blind-the-one-eye-man-is a king-ang 
Jed­na z naj­większych plag cy­wili­zac­ji: uczo­ny głupiec. -Karel Capek
jed­na-z naj­większych-plag-cy­wili­zac­ji-uczo­ny-głupiec