Ab­so­lut­ne pożąda­nie przez jed­no ludzkie ciało in­ne­go, tyl­ko jed­ne­go ludzkiego ciała i obojętność na wszel­kie na­mias­tki to jed­na z naj­większych ta­jem­nic życia. The ab­so­lute year­ning of one hu­man bo­dy for another par­ti­cular bo­dy and its in­diffe­ren­ce to sub­sti­tutes is one of li­fe's ma­jor mys­te­ries. (ang.) 


ab­so­lut­ne-pożąda­nie-przez-jed­no-ludzkie-ciało-in­ne­go-tyl­ko-jed­ne­go-ludzkiego-ciała-i obojętność-na wszel­kie
iris murdochab­so­lut­nepożąda­nieprzezjed­noludzkieciałoin­ne­gotyl­kojed­ne­goludzkiegociałai obojętnośćna wszel­kiena­mias­tkito jed­naz naj­większychta­jem­nicżyciatheab­so­luteyear­ningof onehu­manbo­dyforanotherpar­ti­cularanditsin­diffe­ren­ceto sub­sti­tutesis oneof li­fe'sma­jormys­te­riesang ab­so­lut­ne pożąda­niepożąda­nie przezprzez jed­nojed­no ludzkieludzkie ciałociało in­ne­gotyl­ko jed­ne­gojed­ne­go ludzkiegoludzkiego ciałaciała i obojętnośći obojętność na wszel­kiena wszel­kie na­mias­tkina­mias­tki to jed­nato jed­na z naj­większychz naj­większych ta­jem­nicta­jem­nic życiathe ab­so­luteab­so­lute year­ningyear­ning of oneof one hu­manhu­man bo­dybo­dy foranother par­ti­cularpar­ti­cular bo­dyand itsits in­diffe­ren­cein­diffe­ren­ce to sub­sti­tutesto sub­sti­tutes is oneis one of li­fe'sof li­fe's ma­jorab­so­lut­ne pożąda­nie przezpożąda­nie przez jed­noprzez jed­no ludzkiejed­no ludzkie ciałoludzkie ciało in­ne­gotyl­ko jed­ne­go ludzkiegojed­ne­go ludzkiego ciałaludzkiego ciała i obojętnośćciała i obojętność na wszel­kiei obojętność na wszel­kie na­mias­tkina wszel­kie na­mias­tki to jed­nana­mias­tki to jed­na z naj­większychto jed­na z naj­większych ta­jem­nicz naj­większych ta­jem­nic życiathe ab­so­lute year­ningab­so­lute year­ning of oneyear­ning of one hu­manof one hu­man bo­dyhu­man bo­dy forbo­dy for anotherfor another par­ti­cularanother par­ti­cular bo­dybo­dy and itsand its in­diffe­ren­ceits in­diffe­ren­ce to sub­sti­tutesin­diffe­ren­ce to sub­sti­tutes is oneto sub­sti­tutes is one of li­fe'sis one of li­fe's ma­jorof li­fe's ma­jor mys­te­ries

Życiem jed­nos­tki nie rządzi żad­ne sek­sual­ne przez­nacze­nie; na od­wrót, ero­tyzm jed­nos­tki wy­raża jej ogólną pos­tawę wo­bec istnienia.Miłość ko­biety jest tyl­ko jed­na. To niep­rawda, że Była to jed­na z wiel­kich ta­jem­nic. Jed­na z tych bar­dziej przy­jem­nych, po­wie­dział nieg­dyś jej oj­ciec. Prze­cież ser­ce służy do te­go, żeby pom­po­wać krew. Dlacze­go za­tem ro­bi jeszcze te in­ne, niewy­jaśnione rzeczy? W do­linie ślepców jed­nooki jest królem. In the val­ley of the blind, the one-eye man is a king. (ang.) Uciekam w swój zakamarek, za­bieram ze sobą swo­je odczucia i tyl­ko jed­na oso­ba,która jest tam...... Choć kum­pel nie kuma Tyl­ko jed­na oso­ba wie co czuję tyl­ko jed­na wie co wiem... zagadka...Jed­na z naj­większych plag cy­wili­zac­ji: uczo­ny głupiec.