Ab­strak­cja, to różni­ca między tym, co widzi człowiek, a tym, cze­go nie ma.


ab­strak­cja-to róż­ca-między-tym-co widzi-człowiek-a tym-cze­go-nie 
niuszaab­strak­cjato różni­camiędzytymco widziczłowieka tymcze­gonie mato różni­ca międzymiędzy tymco widzi człowiekcze­go nie mato różni­ca między tym

Jeżeli za­dowa­lam się tym, co po­siadam, i godzę się z fak­tem, że wiele rzeczy nieu­chron­nie mnie w życiu omi­nie, jes­tem w lep­szym położeniu, niż ludzie mający znacznie więcej, ale mar­twiący się ciągle wszys­tkim, cze­go im nie dos­ta­je. Nie możemy w pełni wy­korzys­tać nasze­go is­tnienia, jeżeli nasze ser­ca są be­zus­tannie roz­dzielo­ne po­między tym, czym jes­teśmy w rzeczy­wis­tości, a fik­cją, jaką sa­mi stworzy­liśmy o sobie.Człowiek choć nie wiem jak wiele by miał, zaw­sze będzie myśleć, nie o tym co po­siada, ale o tym cze­go nie ma.Jeśli przyj­miesz do siebie za­bie­dzo­nego psa i spra­wisz, że zacznie mu się dob­rze po­wodzić - nie ug­ry­zie cię. Na tym po­lega za­sad­nicza różni­ca między psem a człowiekiem.Różni­ca po­między sek­sem i śmier­cią po­lega na tym, że kiedy będziesz umierał, nikt nie będzie się śmiać z ciebie, że ro­bisz to sam. The dif­fe­ren­ce bet­ween sex and death is that with death you can do it alo­ne and no one is going to ma­ke fun of you. (ang.) Człowiek współczes­ny w swoim naj­bar­dziej oso­bis­tym widze­niu otaczające­go świata nie różni się od człowieka sprzed kil­kudziesięciu ty­sięcy lat.Człowiek tęskni za tym, cze­go nie ma, gu­bi to, cze­go szu­kał i szu­ka to co zgubił.