Ab­surd: prze­kona­nie sprzeczne z twoimi poglądami.


ab­surd-prze­kona­nie-sprzeczne-z twoimi-poglądami
ambrose bierceab­surdprze­kona­niesprzecznez twoimipoglądamiprze­kona­nie sprzecznesprzeczne z twoimiz twoimi poglądamiprze­kona­nie sprzeczne z twoimisprzeczne z twoimi poglądamiprze­kona­nie sprzeczne z twoimi poglądami

Absurd: przekonanie sprzeczne z twoimi poglądami.Prze­kona­niu ro­zumu nie zaw­sze to­warzyszy prze­kona­nie serca.Wolę, gdy ludzie po­pierają mnie ze strachu niż z prze­kona­nia. Prze­kona­nia są zmien­ne, strach zaw­sze jest ten sam.Prze­kona­nie jest su­mieniem umysłów.za­toczo­ny krąg chro­ni świet­lista zbroja prze­kona­nie trwa  U ko­biet prze­kona­nia są dopóty moc­ne, aż się nie zderzą z uczuciami.