Ab­surdal­ność da­je się wy­razić tyl­ko za po­mocą humoru.


ab­surdal­ność-da­ ę-wy­razić-tyl­ko-za po­mocą-humoru
alfred hitchcockab­surdal­nośćda­je sięwy­razićtyl­koza po­mocąhumoruab­surdal­ność da­je sięda­je się wy­razićwy­razić tyl­kotyl­ko za po­mocąza po­mocą humoruab­surdal­ność da­je się wy­razićda­je się wy­razić tyl­kowy­razić tyl­ko za po­mocątyl­ko za po­mocą humoruab­surdal­ność da­je się wy­razić tyl­koda­je się wy­razić tyl­ko za po­mocąwy­razić tyl­ko za po­mocą humoruab­surdal­ność da­je się wy­razić tyl­ko za po­mocąda­je się wy­razić tyl­ko za po­mocą humoru

Życie to sa­mot­ność, prze­rywa­na tyl­ko przez bogów, szydzących z nas za po­mocą przy­jaźni i okaz­jo­nal­ne­go chędożenia.-Jes­teś dla niego kimś bar­dzo ważnym Mary.. -Nie żar­tuj, ni­by ja­kim cudem? Zaśmiała się drżącym głosem. Eli­zabeth wy­puściła dym z ust: -Tyl­ko To­bie pot­ra­fił odmówić. Był na za­wołąnie każde­go, tyl­ko nie Twoje.. -To ab­surdal­ny powód Eli­zabeth. -Ab­surd to prze­cież Je­go dru­gie imię Maleńka..Tyl­ko z po­mocą sil­nych można do­pomóc słabym.Co wieczór, gdy za­pada już zmrok, zdej­muję maskę i kładę ją na sto­liku noc­nym koło łóżka. Uważam, aby nic się nie stało, pielęgnuję, aby nie po­jawiła się na niej ani jed­na ry­sa. Jeśli przez ja­kiś uby­tek ludzie uj­rze­liby moją twarz, mog­li­by się prze­razić. Prze­razić ty, że ktoś tak nie­szczęśli­wy może mie­szkać na tej planecie.To, co jest wyt­worzo­ne z for­my czys­tej myśli, a nie mocą auto­ryte­tu, tyl­ko to na­leży do filozofii.Ucze­ni wy­liczy­li, że jest tyl­ko jed­na szan­sa na bi­lion, by zais­tniało coś tak całko­wicie ab­surdal­ne­go. Jed­nak ma­gowie ob­liczy­li, że szan­se jed­na na bi­lion spraw­dzają się w dziewięciu przy­pad­kach na dziesięć.