Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.


aby-być-świętym-trzeba-być-szalonym-trzeba-stracić-głowę-to-co-nas-powstrzymuje-od-świętoś-to-brak-refleksji-zastanowienia-modlitwy
jan vianney Śwabybyćświętymtrzebaszalonymtrzebastracićgłowętoconaspowstrzymujeodświętościtobrakrefleksjizastanowieniamodlitwyzjednoczeniabogiemktóregodoświętościkonieczniepotrzebaaby byćbyć świętymtrzeba byćbyć szalonymtrzeba stracićstracić głowęco nasnas powstrzymujepowstrzymuje odod świętościbrak refleksjizjednoczenia zz bogiemktórego dodo świętościświętości konieczniekoniecznie potrzebaaby być świętymtrzeba być szalonymtrzeba stracić głowęco nas powstrzymujenas powstrzymuje odpowstrzymuje od świętościzjednoczenia z bogiemktórego do świętoścido świętości koniecznieświętości koniecznie potrzeba

Trzeba być samotnikiem, aby czuć własne serce i aby kochać; ale trzeba być światowcem, aby mieć powodzenie w miłości.Trzeba być podobnym, aby się zrozumieć i innym, aby się pokochać. Trzeba być silnym aby wybaczyć.Aby być niewierzącym, można być także powierzchownym i wierzyć płytkim hasłom. Aby być wierzącym, trzeba myśleć.Są myśli, słowa nawet, które trzeba koniecznie głośno wypowiedzieć, aby nas straszyć przestały.Aby być szczęśliwym z mężczyzną, trzeba go bardzo dobrze rozumieć i trochę kochać. Aby być szczęśliwym z kobietą, trzeba ją bardzo kochać i w ogóle nie próbować zrozumieć.Ludzie są tak nieodzownie szaleni, że nie być szalonym znaczyłoby być szalonym innym rodzajem szaleństwa.