Aby być ory­ginal­nym nie pot­rze­ba wca­le w życiu ro­bić zbyt wiele: wys­tar­czy tyl­ko aby wszys­cy otaczający cię ludzie by­li całko­wicie do ciebie niepo­dob­ni i abyś ty był całko­wicie po­dob­ny tyl­ko do nikogo.


aby-być-ory­ginal­nym-nie pot­rze­ba-wca­-w życiu-ro­bić-zbyt-wiele-wys­tar­czy-tyl­ko-aby wszys­cy-otaczający-ę-ludzie-by­li
aforystokrataabybyćory­ginal­nymnie pot­rze­bawca­lew życiuro­bićzbytwielewys­tar­czytyl­koaby wszys­cyotaczającycięludzieby­licałko­wiciedo ciebieniepo­dob­nii abyśty byłpo­dob­nydo nikogoaby byćory­ginal­nym nie pot­rze­banie pot­rze­ba wca­lewca­le w życiuw życiu ro­bićro­bić zbytzbyt wielewys­tar­czy tyl­kotyl­ko aby wszys­cyaby wszys­cy otaczającyotaczający cięcię ludzieludzie by­liby­li całko­wiciecałko­wicie do ciebiedo ciebie niepo­dob­niniepo­dob­ni i abyśi abyś ty byłty był całko­wiciecałko­wicie po­dob­nypo­dob­ny tyl­kotyl­ko do nikogoaby być ory­ginal­nymbyć ory­ginal­nym nie pot­rze­baory­ginal­nym nie pot­rze­ba wca­lenie pot­rze­ba wca­le w życiuwca­le w życiu ro­bićw życiu ro­bić zbytro­bić zbyt wielewys­tar­czy tyl­ko aby wszys­cytyl­ko aby wszys­cy otaczającyaby wszys­cy otaczający cięotaczający cię ludziecię ludzie by­liludzie by­li całko­wicieby­li całko­wicie do ciebiecałko­wicie do ciebie niepo­dob­nido ciebie niepo­dob­ni i abyśniepo­dob­ni i abyś ty byłi abyś ty był całko­wiciety był całko­wicie po­dob­nycałko­wicie po­dob­ny tyl­kopo­dob­ny tyl­ko do nikogo

Wszys­tko jest piękne, wys­tar­czy tyl­ko umieć dob­rze spojrzeć. -Camille Pissarro
wszys­tko-jest piękne-wys­tar­czy-tyl­ko-umieć-dob­rze-spojrzeć
Do trium­fu zła pot­rze­ba tyl­ko aby dob­rzy ludzie nic nie robili. -Edmund Burke
do trium­fu-zła-pot­rze­ba-tyl­ko-aby dob­rzy-ludzie-nic-nie robili
Niep­rze­myśla­ne de­cyz­je wpływają całko­wicie na nasze życie... -MyslacaWierszem
niep­rze­myś­ne-de­cyz­-wpływają-całko­wicie-na nasze-życie
Szczęście jest jak os­pa. Gdy złapiemy je zbyt wcześnie, może całko­wicie zniszczyć naszą konstytucję. -Gustaw Flaubert
szczęście-jest jak os­pa-gdy złapiemy- zbyt-wcześnie-może-całko­wicie-zniszczyć-naszą-konstytucję
Aby opływać w łas­ki wys­tar­czy tyl­ko być bezwstydnym. -Autor nieznany
aby-opływać-w łas­ki-wys­tar­czy-tyl­ko-być-bezwstydnym