Aby być szczęśli­wym z mężczyzną, trze­ba go bar­dzo dob­rze zro­zumieć i trochę kochać. Aby być szczęśli­wym z ko­bietą, trze­ba ją bar­dzo kochać i w ogóle nie próbo­wać zrozumieć.


aby-być-szczęśli­wym-z mężczyzną-trze­ba-go bar­dzo-dob­rze-zro­zumieć-i trochę-kochać-aby być-szczęśli­wym-z ko­bietą
witold zechenterabybyćszczęśli­wymz mężczyznątrze­bago bar­dzodob­rzezro­zumieći trochękochaćaby byćz ko­bietąją bar­dzokochaći w ogólenie próbo­waćzrozumiećaby byćbyć szczęśli­wymszczęśli­wym z mężczyznątrze­ba go bar­dzogo bar­dzo dob­rzedob­rze zro­zumiećzro­zumieć i trochęi trochę kochaćaby być szczęśli­wymszczęśli­wym z ko­bietątrze­ba ją bar­dzoją bar­dzo kochaćkochać i w ogólei w ogóle nie próbo­waćnie próbo­wać zrozumiećaby być szczęśli­wymbyć szczęśli­wym z mężczyznątrze­ba go bar­dzo dob­rzego bar­dzo dob­rze zro­zumiećdob­rze zro­zumieć i trochęzro­zumieć i trochę kochaćaby być szczęśli­wym z ko­bietątrze­ba ją bar­dzo kochaćją bar­dzo kochać i w ogólekochać i w ogóle nie próbo­waći w ogóle nie próbo­wać zrozumieć

Aby nie być bar­dzo nie­szczęśli­wym, naj­le­piej jest nie żądać, aby się było bar­dzo szczęśliwym.Aby być szczęśliwym z mężczyzną, trzeba go bardzo dobrze zrozumieć i trochę kochać. Aby być szczęśliwym z kobietą, trzeba ją bardzo kochać i w ogóle nie próbować zrozumieć.Aby być szczęśliwym z mężczyzną, trzeba go bardzo dobrze rozumieć i trochę kochać. Aby być szczęśliwym z kobietą, trzeba ją bardzo kochać i w ogóle nie próbować zrozumieć.Aby być szczęśli­wym w miłości, trze­ba być geniuszem.Trze­ba być sa­mot­ni­kiem, aby czuć włas­ne ser­ce i aby kochać; ale trze­ba być światow­cem, aby mieć po­wodze­nie w miłości.Być szczęśli­wym - te­go trze­ba się uczyć.