Aby coś po­wie­dzieć, trze­ba też coś wiedzieć.


aby-coś-po­wie­dzieć-trze­ba-też-coś-wiedzieć
bujak bogusławabycośpo­wie­dziećtrze­bateżwiedziećaby coścoś po­wie­dziećtrze­ba teżteż coścoś wiedziećaby coś po­wie­dziećtrze­ba też cośteż coś wiedziećtrze­ba też coś wiedzieć

O bo­gach nie mogę wie­dzieć ani czy is­tnieją, ani czy nie is­tnieją, ani też ja­ka jest ich is­to­ta i jak się po­jawiają. Wiele bo­wiem rzeczy stoi na przeszkodzie, aby można było coś o tym wie­dzieć; niemożli­wość od­po­wied­niego doświad­cze­nia zmysłowe­go i krótkość życia człowieka.Łat­wiej jest coś wie­dzieć, niż wie­dzieć, skąd się to wie.Jes­teś piękny. Jes­teś cu­dow­ny i wszys­tko, co ro­bisz, jest cu­dow­ne, bo ty to ro­bisz. Jes­teś tą sil­niej­szą stroną. Możesz zro­bić coś źle i wie­dzieć, że to jest złe, al­bo zro­bić coś dob­rze i wie­dzieć, że to jest dob­re, ale to coś nie może ci nicze­go zro­bić. Ty, to cały czas ty.Cza­sem człowiek wkłada w coś całe swo­je ser­ce, pasję i zaan­gażowa­nie tyl­ko po to aby się do­wie­dzieć jak mało były warte...Tajemnicą sukcesuj est wiedzieć coś, czego nie wie nikt inny.Pokój to nie jest coś, czego pragniemy, lecz coś, co czynimy, co stwarzamy, coś, czym jesteśmy, i coś, co wokół rozdajemy.