aby-coś-zmienić-na świecie-naj­pierw-po­win­śmy-zmienić-­mego-siebie-bo każdy-z nas-może-coś-zmienićkażdy-z nas-po­winien ę
rychcikabycośzmienićna świecienaj­pierwpo­win­niśmysa­megosiebiebo każdyz nasmożezmienićkażdypo­winien sięprzes­ta­wići obudzićkażdyjest cząsteczkąte­goświatawiemjak spogląda­ciena światcho­rywred­nyok­rutnyto nie takto wy sa­miod­po­wiada­cieza to złolosorazniepot­rzeb­newy­niszcza­nie~pa­wełrychlica aby coścoś zmienićzmienić na świeciena świecie naj­pierwnaj­pierw po­win­niśmypo­win­niśmy zmienićzmienić sa­megosa­mego siebiebo każdy z nasz nas możemoże coścoś zmienićkażdyzmienićkażdy z nasz nas po­winien siępo­winien się przes­ta­wićprzes­ta­wić i obudzićkażdyi obudzićkażdy z nasz nas jest cząsteczkąjest cząsteczką te­gote­go światawiemświatawiem jak spogląda­ciejak spogląda­cie na światna świat (cho­ryok­rutny) to nie takto nie tak to wy sa­mito wy sa­mi od­po­wiada­cieod­po­wiada­cie za to złooraz niepot­rzeb­ne~pa­weł rychlica aby coś zmienićcoś zmienić na świeciezmienić na świecie naj­pierwna świecie naj­pierw po­win­niśmynaj­pierw po­win­niśmy zmienićpo­win­niśmy zmienić sa­megozmienić sa­mego siebiebo każdy z nas możez nas może cośmoże coś zmienićkażdycoś zmienićkażdy z naszmienićkażdy z nas po­winien sięz nas po­winien się przes­ta­wićpo­winien się przes­ta­wić i obudzićkażdyprzes­ta­wić i obudzićkażdy z nasi obudzićkażdy z nas jest cząsteczkąz nas jest cząsteczką te­gojest cząsteczką te­go światawiemte­go światawiem jak spogląda­cieświatawiem jak spogląda­cie na światjak spogląda­cie na świat (cho­ryok­rutny) to nie tak to wy sa­mito nie tak to wy sa­mi od­po­wiada­cieto wy sa­mi od­po­wiada­cie za to złolos oraz niepot­rzeb­ne

Po­mimo śmier­ci prag­nie każdy z nas zacho­wać nieśmier­telność. Pa­mięć o uczyn­kach naszej oso­by, o naszym by­cie oraz o tym, co zos­ta­wimy po so­bie. Każdy z nas bu­duje so­bie za życia ta­ki pom­nik, który po nim zos­ta­nie już na zawsze.Każdy z nas nieuchronny, Każdy bez granic, Każdy z włas­ny pra­wem na ziemi, Po­nieważ każde­mu z nas da­no wie­czną jej powagę. Każdy niesie świętość równą świętości innych.