ABY DO­SAD­NIE COŚ UJĄĆ W SŁOWA; TO TYL­KO Z PRZY­PIER­DEM I TYL­KO Z PRZYTUPEM! BO DE­LIKATNĄ FORMĄ SŁOWA TO MOŻNA PO­DET­RZEĆ SO­BIE DU*PĘ!!! 


aby-do­sad­nie-coŚ-ujĄĆ-w sŁowa-to-tyl­ko-z przy­pier­dem-i tyl­ko-z przytupem-bo-de­likatnĄ-formĄ-sŁowa-to-moŻna-po­det­rzeĆ
niuszaabydo­sad­niecoŚujĄĆw sŁowatotyl­koz przy­pier­demi tyl­koz przytupembode­likatnĄformĄsŁowamonapo­det­rzeĆso­biedupĘ aby do­sad­niedo­sad­nie coŚcoŚ ujĄĆujĄĆ w sŁowatyl­ko z przy­pier­demz przy­pier­dem i tyl­koi tyl­ko z przytupembo de­likatnĄde­likatnĄ formĄformĄ sŁowamoŻna po­det­rzeĆpo­det­rzeĆ so­bieaby do­sad­nie coŚdo­sad­nie coŚ ujĄĆcoŚ ujĄĆ w sŁowatyl­ko z przy­pier­dem i tyl­koz przy­pier­dem i tyl­ko z przytupembo de­likatnĄ formĄde­likatnĄ formĄ sŁowasŁowa to moŻnamoŻna po­det­rzeĆ so­bieaby do­sad­nie coŚ ujĄĆdo­sad­nie coŚ ujĄĆ w sŁowatyl­ko z przy­pier­dem i tyl­ko z przytupembo de­likatnĄ formĄ sŁowaformĄ sŁowa to moŻnasŁowa to moŻna po­det­rzeĆaby do­sad­nie coŚ ujĄĆ w sŁowade­likatnĄ formĄ sŁowa to moŻnaformĄ sŁowa to moŻna po­det­rzeĆsŁowa to moŻna po­det­rzeĆ so­bie

Można mówić: kocham cię Można mówić: uwiel­biam cię Można mówić: czuję się przy to­bie bezpieczny Można mówić mi­liony tekstów Słowa. Gdy ich nie przek­ształcisz w czy­ny nie będą nicze­go warte. Bo kochać to nie tyl­ko mówić. Prze­de wszys­tkim ciężko pra­cować. Efek­ty uj­rzysz na łożu śmierci A u mnie słowa się nie liczą. Ja nie kocham słowa­mi. Nie lu­bię słów, niektóre są chy­ba tyl­ko po to stworzo­ne, żeby je co­fać. Między in­ny­mi po to stworzo­ne jest „kocham”.Można skłamać nie tyl­ko słowa­mi, lecz i bukietem.Dob­re są tyl­ko ta­kie cza­sy, w których słowa coś znaczą.