Aby istnieć, trzeba mieć wokół siebie rzeczywistość, która trwa.


aby-istnieć-trzeba-mieć-wokół-siebie-rzeczywistość-która-trwa
antoine de saint - exuperyabyistniećtrzebamiećwokółsiebierzeczywistośćktóratrwaaby istniećtrzeba miećmieć wokółwokół siebiesiebie rzeczywistośćktóra trwatrzeba mieć wokółmieć wokół siebiewokół siebie rzeczywistośćtrzeba mieć wokół siebiemieć wokół siebie rzeczywistośćtrzeba mieć wokół siebie rzeczywistość

Aby budować Królestwo Chrystusowe, nie trzeba się oglądać wokół, trzeba zaczynać od razu od siebie, od swego serca.Tak na prawdę do­biera­my so­bie ta­kich przy­jaciół, który­mi sa­mi według siebie jes­teśmy. Mam na myśli to, że siebie uważamy za oso­by szlachet­ne i po­dob­nych so­bie chce­my mieć wokół siebie, ludzi po­dob­nie myślących i czujących, tak, aby pow­stała nić po­rozu­mienia wspólne­go, która będzie fun­da­men­tem tej przy­jaźni i uczy­ni ją prawdziwą.Trzeba być samotnikiem, aby czuć własne serce i aby kochać; ale trzeba być światowcem, aby mieć powodzenie w miłości.Aby istnieć, trzeba uczestniczyć.Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.Człowiek sam jest śle­py. Mu­si mieć wokół siebie lus­tra al­bo in­ne oczy. Kocha – to znaczy przygląda się sobie.