Aby nam się dob­rze jadło, trze­ba znać jadła abecadło.


aby-nam ę-dob­rze-jadło-trze­ba-znać-jadła-abecadło
wiesław malickiabynam siędob­rzejadłotrze­baznaćjadłaabecadłoaby nam sięnam się dob­rzedob­rze jadłotrze­ba znaćznać jadłajadła abecadłoaby nam się dob­rzenam się dob­rze jadłotrze­ba znać jadłaznać jadła abecadłoaby nam się dob­rze jadłotrze­ba znać jadła abecadło

Aby być szczęśli­wym z mężczyzną, trze­ba go bar­dzo dob­rze zro­zumieć i trochę kochać. Aby być szczęśli­wym z ko­bietą, trze­ba ją bar­dzo kochać i w ogóle nie próbo­wać zrozumieć.Gdy się ludzie przes­tają Aby znać człowieka, wys­tar­czy poz­nać sa­mego siebie; aby poz­nać ludzi, trze­ba żyć pośród nich.Aby medycyna doprowadzała do zdrowia, musi znać chorobę, muzyka, aby doprowadzała do harmonii, musi znać fałsze.A jed­nak pot­rze­ba mi twoich słów i trze­ba two­jej pa­mięci. Pa­miętaj o mnie, dob­rze ? Może będę się mniej bała, może będę usy­piała spokojniej.Aby być ory­ginal­nym nie pot­rze­ba wca­le w życiu ro­bić zbyt wiele: wys­tar­czy tyl­ko aby wszys­cy otaczający cię ludzie by­li całko­wicie do ciebie niepo­dob­ni i abyś ty był całko­wicie po­dob­ny tyl­ko do nikogo.