Aby nie być bar­dzo nie­szczęśli­wym, naj­le­piej jest nie żądać, aby się było bar­dzo szczęśliwym.


aby-nie być-bar­dzo-nie­szczęśli­wym-naj­­piej-jest nie żądać-aby ę-było-bar­dzo-szczęśliwym
arthur schopenhauerabynie byćbar­dzonie­szczęśli­wymnaj­le­piejjest nie żądaćaby siębyłoszczęśliwymaby nie byćnie być bar­dzobar­dzo nie­szczęśli­wymnaj­le­piej jest nie żądaćaby się byłobyło bar­dzobar­dzo szczęśliwymaby nie być bar­dzonie być bar­dzo nie­szczęśli­wymaby się było bar­dzobyło bar­dzo szczęśliwymaby nie być bar­dzo nie­szczęśli­wymaby się było bar­dzo szczęśliwym

Aby nie być bardzo nieszczęśliwym, najlepiej jest nie żądać, aby się było bardzo szczęśliwym. -Artur Schopenhauer
aby-nie-być-bardzo-nieszczęśliwym-najlepiej-jest-nie-żądać-aby-ę-było-bardzo-szczęśliwym
Często trze­ba być w życiu bar­dzo bo­gatym, aby człowieka było w nim na wiele rzeczy nie stać. -aforystokrata
często-trze­ba-być-w życiu-bar­dzo-bo­gatym-aby człowieka-było-w nim-na wiele-rzeczy-nie stać
Bo bar­dzo dba­li, aby żad­ne­mu z nich nie było zim­no. Ani w łóżku, ani w sercu. -Janusz Leon Wiśniewski
bo bar­dzo-dba­li-aby żad­ne­mu-z nich-nie było-zim­no-ani w łóżku-ani-w sercu
Można być człowiekiem bar­dzo wyk­ształco­nym i jed­nocześnie bar­dzo głupim. Z ka­zania mo­jego proboszcza. -fyrfle
można-być-człowiekiem-bar­dzo-wyk­ształco­nym-i jed­nocześnie-bar­dzo-głupim-z-ka­zania-mo­jego-proboszcza